223

 

 Projekat “Rodno odgovorna lokalna zajednica”

 

Udruženje Užički centar za ljudska prava i demokratiju realizuje projekat „Rodno odgovorna lokalna zajednica“ sa ciljem uspostavljanja novih praksi u sistemu implementacije rodno odgovornih lokalnih politika aktivnim uključivanjem građana primenom savremenog  koncepta javnog zagovaranja.

Rodno odgovorno budžetiranje predstavlja uvođenje principa rodne ravnopravnosti u budžetski proces sa ciljem unapređenja jednakosti. Svi korisnici budžetskih sredstava        (prema Zakonu o budžetskom sistemu) na svim nivoma vlasti, u skladu sa ovim zakonom, dužni su da doprinesu pravičnoj preraspodeli sredstava budžeta sa ciljem unapređenja rodne ravnopravnosti.

Lokalne samouprave nedovoljno brzo napreduju u  uvođenju Rodno odgovornog budžeta (ROB) jer postoji tradicionalni otpor prema rodnoj jednakosti.  UCLJPD je do sada je realizovano više uspešnih zagovaračkih inicijativa na lokalnom i nacionalnom nivou.

Ovaj projekat doprinosi  uspostavljanju novih praksi u sistemu implementacije rodno odgovornih lokalnih politika aktivnim uključivanjem građana primenom savremenog  koncepta javnog zagovaranja.

Za 12 meseci će se realizovati više aktivnosti koje će aktivno uključiti građane  Užica i gradske opštine Sevojno da zajedno sa predstavnicima lokalne samouprave, prižaocima socijalnih usluga, civilnim društvom i medijima, izrade i usvoje rodno odgovoran budžet za 2022. godinu. 

Sve projektne aktivnosti (sastanci sa lokalnim akterima, fokus grupe, ankete, ulične akcije, internet komunikacija sa građanima i pokretanje inicijative za formiranje Tima za rodno odgovorno budžetiranje) će doprineti uspešnoj realizaciji Programa „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT ”.   

„Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT” je projekat Vlade Švajcarske čiji je cilj aktivno građansko društvo u kome građani više učestvuju u procesu donošenja odluka, naročito na lokalnom nivou. ACT sprovode dve nevladine organizacije: Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.

132302222 211387653864150 1926974378234684126 n

Koalicije