Projekat ,,Lokalni poziv za EU’’, koji realizuje Nacionalna koalicija za decentralizaciju sa partnerima Grupom 484 i Fondacijom Jelena Šantić, osnažuje lokalne inicijative za doprinos procesima pridruživanja EU, stvarajući decentralizovano društvo koje neguje kulturnu različitost i participatornu demokratiju. Ovaj projekat finansira Evropska unija, a realizuje se od 1. januara 2020. do 30. aprila 2023. godine.

Cilj je podrška lokalnim inicijativama i organizacijama civilnog društva kroz identifikaciju njihovih potreba i kapaciteta, obuku i mentorstvo, dodeljivanjem projekata, povećanjem vidljivosti OCD putem regionalnih kampanja, osnaživanjem i povezivanjem kroz regionalne centre i učešćem u pregovorima o pristupanju EU (zastupanjem ideja vladavine prava i kulturne raznolikosti na lokalnom nivou).

Osnovne aktivnosti:

Istraživanje kapaciteta i potreba organizacija civilnog društva i neformalnih grupa i inicijativa građana

Obuke i individualna mentorstva za organizacije civilnog društva i neformlane inicijative – podrška programskom i organizacijskom razvoju i sprovođenju lokalnih inicijativa

Mapiranje i uključivanje 6 regionalnih centara za podršku razvoja organizacija i nefromalnih inicijativa

Poziv za OCD i neformalne inicijative za finansijsku i mentorsku podršku njihovim aktivnostima (platforma https://www.google.com/url?q=http://www.promeni.rs&source=gmail&ust=1625750748039000&usg=AFQjCNH7b-1tF6SWhfhqqU3IoFrG7YUzfg">www.promeni.rs)

Promovisanje vrednosti kulturne raznolikosti u društvu

Promovisanje ideje i vrednosti vladavine prava i razvijanje demokratije

U okviru ovog projekta, Užički centar za ljudska prava je jedan od šest regionalnih centara za podršku razvoju organizacija i neformalnih inicijativa odnosno HUB (hab) za zapadnu  Srbiju. Uloga haba je podrška grupama na terenu u apliciranju i razvoju inicijative, izrada policy brief dokumenata, promocija rada regionalnog centra, kao i promo kampanja projekta.

Koalicije