Užički centar za ljudska prava i demokratiju realizuje projekat Monitoring javnih nabavki  u sistemu zdravstva u zapadnoj Srbiji, koji za cilj ima povećanje efikasnosti, odgovornosti i transparentnosti u trošenju javnih sredstava putem javnih nabavki u sektoru zdravstva u Zlatiborskom, Moravičkom i Mačvanskom upravnom okrugu.

 

Tokom realizacije projekta vršiće se nadzor  postupaka javnih nabavki u odabranim ustanovama primarnog, sekundarnog i tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite, kao i nadzor nad delovanjem kontrolnih i pravosudnih organa u slučajevima uočenih, evidentiranih i prijavljenih kršenja propisa u postupcima javnih nabavki u nadgledanim institucijama.

 

Svi prikupljeni podaci će biti dostupni javnosti a u slučaju uočenih nepravilnosti, kršenja propisa i zloupotreba biće pokrenuti postupci pred nadležnim državnim i pravosudnim organima.  

 

Poglavlje 5 o javnim nabavkama otvoreno je na Međuvladinoj konferenciji o pristupanju Srbije EU koja je održana 13. decembra 2016, u Briselu. Otvaranje poglavlja zasnovano je na oceni da je regulativa u oblasti javnih nabavki u Srbiji u velikoj meri usklađena sa pravnim tekovinama EU, kao i da je Srbija učinila značajan napredak u javnim nabavkama i reformama u ovoj oblasti.

 

Na konferenciji su usvojena i privremena merila za zatvaranje poglavlja 5, odnosno ciljevi koje je potrebno da Srbija ispuni kako bi se, u oblasti javnih nabavki, ostvarili politika i instrumenti poput onih u zemljama EU.

 

Istaknuto je da je potrebno da se izvrši puno usklađivanje regulative o javnim nabavkama i koncesijama i javno-privatnom partnerstvu sa važećim direktivama. Posebnu pažnju potrebno je posvetiti primeni regulative u praksi i to na svim nivoima vlasti, kako na centralnom, tako i na lokalnom.

 

Takođe je neophodno uspostaviti efikasne mehanizame za praćenje i kontrolu postupaka javnih nabavki i zaštite prava. Uporedo sa jačanjem mehanizama za suzbijanje korupcije, potrebno je uspostaviti široku primenu "vrednosti za novac".

 

Projekat se uz podršku Fonacije za otvoreno društvo realizuje u periodu april-decembar 2017.

 

Koalicije