Užički centar za ljudska prava i demokratiju realizuje projekat Građani u akciji za zaštitu javnog interesa, koji ima za cilj unapređenje građanskog učešća, efikasnosti i tranparentnosti u postupcima definisanja javnog interesa i sufinansiranja projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na lokalnom nivou.

U periodu od septembra 2017. do maja 2018. godine planirane su aktivnosti koje su usmerene na uspostavljanje održivog modela građanskog učešća u postupcima  definisanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja; podizanje nivoa svesti i informisanosti građana o njihovoj ulozi i značaju uključivanja u procese definisanja i ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja i podizanje transpretnosti postupaka sufinansiranja projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja u gradu Užicu.

Setom aktivnosti koje obuhvataju anketiranje građana, fokus grupe, tematske javne rasprave, ulične akcije, akcije javnog zagovaranja, direktno se utiče na usko definisanje javnog interesa u oblasti informisanja i zagovara njegova primena prilikom sufinansiranje medijskih projekata u 2018

Uključivanjem različitih ciljnih grupa u ovaj proces (građani,lokalne vlasti, mediji, marginalizovane grupe prepoznate u lokalniim strateškim dokumentima - OSI, žene, mladi, stari, nezaposleni, Romi, i građani) stvoriće se uslovi za kreiranje održive metodologije građanskog učešća u definisanju javnog interesa u oblasti informisanja.


 

Javni interes u oblasti javnog informisanja definisan je kao istinito, nepristrasno, pravovremeno i potpuno informisanje svih građana, informisanje na maternjem jeziku pripadnika nacionalnih manjina, očuvanje kulturnog identiteta srpskog naroda i nacionalnih manjina, informisanje osoba sa invaliditetom i drugih manjinskih grupa, podrška proizvodnji medijskih sadržaja u cilju zaštite i razvoja ljudskih prava i demokratije, unapređivanja pravne i socijalne države, slobodnog razvoja ličnosti i zaštite dece i mladih, razvoja kulturnog i umetničkog stvaralaštva, obrazovanja, nauke, sporta, zaštite životne sredine i zdravlja ljudi… “Republika Srbija, autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave stara se o ostvarivanju javnog interesa podstičući raznovrsnost medijskih sadržaja, slobodu izražavanja ideja i mišljenja, slobodan razvoj nezavisnih i profesionalnih medija, što doprinosi zadovoljavanju potreba građana za informacijama i sadržajima iz svih oblasti života, bez diskriminacije.”

 

Projekat Građani u akciji za zaštitu javnog interesa se realizuje u okviru programa podrške: „Kaži/traži šta te zanimakoji izvode Nezavisno udruženje novinara Srbije, Balkanska istraživačka mreža i Slavko Ćuruvija fondacija, u okviru projektaJavni novac za javni intereskoji finansira Evropska unija.


Koalicije