Aktivizmom građana do veće transparentnosti lokalnih vlasti

Užički centar za ljudska prava i demokratiju realizuje projekat “Građani u akciji za javno objavljivanje ugovora” sa ciljem uspostavljanje novih praksi javnog objavljivanja podataka o zaključenim ugovorima u postupcima javnih nabavki Grada Užica.

Projekat je zasnovan na članu 51. Ustava Republike u kome se kaže da: „Svako ima pravo da istinito, potpuno i blagovremeno bude obaveštavan o pitanjima od javnog značaja i sredstva javnog obaveštavanja su dužna da to pravo poštuju. Svako ima pravo na pristup podacima koji su u posedu državnih organa i organizacije kojima su poverena javna ovlašćenja, u skladu sa zakonom.“

Takođe, projekat se zasniva i na Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja koji jasno definiše šta je to informacija od javnog značaja članom 2, koji glasi: „Informacija od javnog značaja, u smislu ovog zakona, jeste informacija kojom raspolaže organ javne vlasti, nastala u radu ili u vezi sa radom organa javne vlasti, sadržana u određenom dokumentu, a odnosi se na sve ono o čemu javnost ima opravdan interes da zna. Da bi se neka informacija smatrala informacijom od javnog značaja nije bitno da li je izvor informacije organ javne vlasti ili koje drugo lice, nije bitan nosač informacija (papir, traka, film, elektronski mediji i sl.) na kome se nalazi dokument koji sadrži informaciju, datum nastanka informacije, način saznavanja informacije, niti su bitna druga slična svojstva informacije.“

Zagovaračke aktivnosti treba da povećaju nivo transparentnosti, integriteta i odgovornosti korisnika javnih sredstava na teritororiji grada Užica u sistemu javnih nabavki dobara,roba i usluga, i da građane dodatno  informišu o mogućnostima uključivanja u procese monitoringa primene zakona i definisanja lokalnih politika. Tokom realizacije projekta, sprovešće se široki konsultativni proces sa građanima, predstavnicima civilnog društva, preduzetnika, medija i lokalnih institucija  Užica putem fokus grupa, sastanaka, anketa, javnih događaja. Na taj način će se pružiti mogućnost svim zainteresovanim građanima da se aktivno uključe u realizaciju projekta I da tom prilikom izraze svoje  mišljlenje, da daju predloge, kao i da podrže inicijativu javnog objavljivanja ugovora.

 

Projekat “Građani u akciji za javno objavljivanje ugovora”, je deo projekta “Podrška građanskom aktivizmu u zajednici” koji  sprovode British Council i Trag fondacija.

 

Ovaj projekat je finansirala Vlada Ujedinjenog Kraljevstva.

Koalicije