Program malih grantova za organizacije civilnog društva za praćenje reforme javne uprave na lokalnom nivou

AKTIVIZMOM GRAĐANA KA ODRŽIVIM POLITIKAMA RODNOG BUDŽETIRANJA U PROCESU REFORME JAVNE UPRAVE U UŽICU

 Udruženje Užički centar za ljudska prava i demokratiju će  u periodu od 01. juna do 31. decembra 2021.godine realizovati projekat “Aktivizmom građana ka održivim politikama rodnog budžetiranja u procesu reforme javne uprave u Užicu“.

Cilj projekta je doprinos većem uključivanju građana u reformu javne uprave uspostavljanjem novih praksi u sistemu donošenja  i praćenja rodno odgovornih lokalnih politika.

Ciljne grupe kojima se obraćamo su: svi građani, OCD, članovi savetodavnih tela u lokalnoj administraciji, lokalni i regionalni mediji.   

Glavne aktivnosti i rezultati projekta: 1. Pripremne aktivnosti kada će se: formirati projektni tim; formirati monitoring tim  i uraditi mapiranje podataka za monitoring rodno odgovornih politika u svih 17 budžetskih programa grada Užica. Realizacja konferencija za medije. 

2. Izrada I objavljivanje monitoring izveštaja sa preporukama za primenu rodno odgovornih politika u 17 programa lokalne samouprave.

3. Akcije uključivanja građana, OCD i predstavnika lokalne samouprave u proces reformi javne uprave zasnovan na Rodno odgovornom budžetiranju – on line  ankete za 3000 građana, ulične akcije, 3 radionice za OCD i lokalnu samoupravu, 3 fokus grupe, podsticanje građana da učestvuju u regionalnoj građanskoj internet kampanji; snimanje ličnih priča o RJU. Završna prezentacija rezuiltata.

4. Komunikacija I saradnja sa lokalnim medijima na temu Rodno odgovorno budžetiranje za uspeh reforme javne uprave  - 1 on line news  letter, 1 radio emisija, produkcija i emitovanje 2 animirana internet sadržaja , WEB prezentacija, prezentacije na društevenim mrežama, youtube kanal. Izrada i distribucija seta promotivnog materijala - dizajn i distribucija  250 setova promotivno-radnog materijala (fascikle, blokovi, hemijske olovke).

Sprovođenje Projekta predstavlja deo Programa malih grantova za organizacije civilnog društva za praćenje RJU na lokalnom nivou u okviru Projekta osnaživanja civilnog društva Zapadnog Balkana za reformisanu javnu upravu – WeBER 2.0, koji finansira Evropska unija. WeBER 2.0 projekat sprovodi Centar za evropske politike – CEP (Srbija), u svojstvu vodećeg partnera na projektu, sa partnerskim organizacijama: Institut za demokratiju i posredovanje (Albanija), Vanjskopolitička inicijativa BH (Bosna i Hercegovina), Grupa za pravne i političke studije (Kosovo), Institut alternativa (Crna Gora), Institut za evropske politike (Severna Makedonija) i Centar za evropske politike – EPC (Belgija).

https://cep.org.rs/partnerstva/weber-platforma/

Koalicije