GRAĐANSKO DRUŠTVO I PRAVOSUĐE: KA VIŠE TRANSPARENTNOSTI I BORBE PROTIV KORUPCIJE U JAVNOJ POTROŠNjI

Užički centar za ljudska prava i demokratiju sa Topličkim centarom za demokratiju zajedno sa Udruženjem tužilaca Srbije počeo je sa sprovođenjem projekta čiji je cilj da organizacijama građanskog društva proširi prostor delovanja kada su u pitanju vladavina prava i antikorpucijske mere.

Specifični ciljevi projekta su:

- unapređenje učešća organizacija građanskog društva u primeni mera za veću transparentnost i borbu protiv korupcije u institucijama odgovornim za pojedine oblike javne potrošnje: javne nabavke, privatno-javna partnerstva i koncesije, državnu pomoć i međunarodne bilateralne ugovore o investiranju;

- razvijanje stalnih mehanizama za saradnju između organizacija građanskog društva koje se bave borbom protiv korupcije, tužilaca i celokupnog pravosuđa, neophodne za uspešnu primenu strategije za borbu protiv korupcije u javnim finansijama Srbije;

- unapređenje pravnog i institucionalnog okvira za saradnju između tužilaca, nadležnih institucija za pojedine oblike javne potrošnje i organizacija građanskog društva, i unapređenje rada pravosudnog sistema i bolje korišćenje javnih fondova;

- proširivanje razumevanja u javnosti o ključnom značaju transparentnosti i borbe protiv korupcije u javnoj potrošnji i značaju uloge anti-korupcijskih organizacija građanskog društva i medija za odbranu javnih sredstava od političke zloupotrebe.

Pre samih obuka, seminara i radionica, koje će biti organizovane za predstavnike organizacija građanskog društva i predstavnike pravosuđa i nezavisnih institucija, projektom je predviđeno da se izvrši početna analiza situacije koja postoji u Srbiji kada su u pitanju navedeni oblici javne potrošnje. Biće analiziran pravni i institucionalni okvir u kojem se odvijaju javne nabavke, privatno-javna partnerstva i koncesije, državna pomoć i međunarodni bilateralni ugovori o investiranju, kao i realna primena postojećeg okvira u praksi. Kroz ove oblike troše se ogromna javna sredstava, odluke se donose na najvišim političkim pozicijama, a nedostatak javnosti i konkretnih mera protiv korupcije stvara realnu opasnost od zloupotrebe.

Projektom je predviđeno da se kreira Model koji će omogućiti organizacijama građanskog društva i ostalim zainteresovanim akterima da vrše nadzor nad radom institucija nadležnih za pojedine segmente javne potrošnje u kojima postoji veliki rizik od korupcije i neadekvatnog korišćenja javnih fondova. Nakon sastavljanja ovog Modela, biće primenjen u 5 nezavisnih institucija i to u: Upravi za javne nabavke, Komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, Državnoj revizorskoj instituciji, Komisiji za javno-privatna partnerstva i Komisiji za kontrolu državne pomoći.

Takođe, projekat predviđa sprovođenje niza aktivnosti u cilju unapređenja znanja i veština predstavnika građanskog društva, tužilaca, sudija i predstavnika nezavisnih institucija u navedenim oblastima javne potrošnje. Osim obuka i okruglih stolova, organizovaće se i dve radionice kako bi se unapredila međusektorska saradnja svih relevantnih aktera: predstavnika nevladinih organizacija, predstavnika pravosuđa i predstavnika nezavisnih institucija.

Za predstavnike građanskog društva, projekat predviđa održavanje tri trodnevna seminara. Seminari će biti prilika da se predstavnicima građanskog društva proširi znanje iz oblasti javne potrošnje. Prilikom odabira učesnika, najvažniji kriterijum biće motivacija za učešće, ali i mogućnost da se doprinese zajednici kada je u pitanju rešavanje problema korupcije i nedostatka transparentnosti u javnoj potrošnji.

Projekat predviđa unapređenje znanja tužilaca i kroz objavljivanje Vodiča za tužioce o javnoj potrošnji. Publikacija će sadržati primere dobre prakse, ali i produbljena teorijska znanja o javnoj potrošnji. Vodič će poslužiti i kao materijal prilikom obuke tužilaca i sudija na četiri dvodnevna seminara koja će se održati za 80 predstavnika pravosuđa.

Projekat predviđa i sastavljanje smernica i pravnih preporuka koje bi doprinele reformi i rešavanju problema koji postoje u vezi sa nedostatkom transparentnosti i korupcijom kada su u pitanju slučajevi javne portošnje. Smernice i preporuke biće potpuno u skladu sa pregovorima za pristupanje Srbije EU, imajući u vidu da korupcija i nedostatak transparentnosti predstavljaju jednu od najvećih prepreka na evropskom putu Srbije.

Projektom je predviđeno održavanje 10 okruglih stolova u različitim gradovima Srbije kao i završna konferencija projekta koji će biti održana u Beogradu. Na 10 lokalnih televizijskih stanica biće emitovane javne debate kako bi se podigla svest javnosti o značaju problema korupcije i nedostatka transparentnosti u javnoj potrošnji.

Projekat je počeo maja 2016. godine i traje 20 meseci.Projekat „Građansko društvo i pravosuđe: ka više transparentnosti i borbe protiv korupcije u javnoj potrošnji“ je finansijski podržala Delegacija Evropske unije u Srbiji kroz program Evropsk

Koalicije