Užički centar za ljudska prava i demokratiju realizuje projekat Javne nabavke u fokusu aktivnih građana,koji ima za cilj povećanje efiksanosti,odgovornosti i transparentnosti u toršenju javnih sredstava uključivanjem novih aktera u nadzor javnih nabavki u oblastima od značaja za veliki broj građana.

Projekat  je zasnovan na potrebi  da se u monitoring postupaka javnih nabavki  aktiviraju novi akteri kako bi se u borbu protiv korupcije uključile i grupacije koje su do sada bile neaktivne i to pre svega u oblastima zdravstva, socijalne zaštite, prosvete, medija.

Projektne aktivnosti su fokusirane na uspostavljanje zajedničkog monitoringa javnih nabavki od strane lokalnih aktera koji zastupaju interese različitih grupacija građana
i profesija na teritoriji pet okruga zapadne i centralne Srbije ,kao i na informisanju građana o efikasnosti ,odgovornosti i transparentnosti u trošenju javnih sredstava putem javnih nabavki na teritoriji pet okruga zapadne Srbije.

U slučaju uočenih nepravilnosti, kršenja propisa i zlouptoreba biče pokrenuti postupci pred nadležnim državnim i pravosudnim organima.

Izveštaji nadležnih domaćih i evropskih institucija nedvosmisleno ukazuju da je problem korupcije u Srbiji i dalje ogroman i da se veoma malo postiglo na tom polju u prethodnom periodu. U najnovijem izveštaju EU o napretku Srbije se konstatuje “ da korupcija preovlađuje i dalje u mnogim oblastima i nastavlja da bude ozbiljan problem”.  U isto vreme, Državna revizorska institucija u svom izveštaju za 2017 navodi “ da je utvrdila nepravilnosti u trošenju javnih sredstava u iznosu od 743 milijarde dinara. U oblasti javnih nabavki, kod 73 subjekta  je utvrđeno da nabavke roba i usluga u iznosu od 2,36 milijardi dinara nisu u skladu sa zakonom”.  I pored toga što je u Nacionalnoj strategiji za borbu protiv korupcije predviđeno “unapređeno učešće javnosti u praćenju trošenja budžetskih sredstava”, kao i stvaranje “uslova za aktivnije učešće civilnog društva i privatnog sektora u borbi protiv korupcije ”, do aktivnijeg učešća javnosti i građanskog društva u borbi protiv korupcije nije došlo.

Projekat se uz podršku Fondacije za otvoreno društvo realizuje u periodu jun 2017- mart 2018

Koalicije