Ugovori i analitičke kartice dobavljača: Čekajući odgovor poverenika

 Stepen transparetnosti rada lokalnih samouprava ogleda se, osim u tome kakvu vrstu informacija objavljuju na sajtovima, i u postupanju prema zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja koje im upute udruženja, pa i sami pojedinci. Dostavljanje tražene dokumentacije, odnosno postupanje po zahtevima, nije stvar dobre volje organa javne uprave, već njihova zakonska obaveza i pravo građana.

Jednostavno rečeno, građanin ima pravo da zna sve o radu od mesne zajednice kojoj pripada, opštine ili grada u kojem živi, pa do državnih preduzeća, ministarstava, Vlade, naravno, uz poštovanje propisa u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti, kao i uz neka druga, doduše, retka ograničenja.

Budući da su javne nabavke segment javnih finansija na koje se troše značajni delovi budžeta gradova i opština u Srbiji, a one se najpre sprovode sa ciljem zadovoljavanja potreba građana (rekonstrukcije i izgradnje puteva, sanacije vodovnodnih mreža, nabavka mašina za komunalna preduzeća, sadnica za vetrozaštitne pojasave i mnoštvo drugih radova, dobara i usluga), nedvosmisleno je pravo da oni koji ih i indirektno finansiraju znaju sve o njima.

U praksi se pokazalo da kod javnih nabavki najviše nepravilnosti ima prilikom i nakon zaključivanja ugovora. Neretko se dešava da, što se vidi i u postupcima koje je kontrolisala Državna revizorska institucija, naručioci ne zaključe ugovor na iznos koji je trebalo (onaj koji je „pobedio“ na tenderu), već na procenjenu vrednost javne nabavke, kao i da se tokom postupka zaključe aneksi ugovora koji, često bez opravdanog razloga, poskupljuju vrednost radova, usluga i dobara. Pored toga, tu je i prolongiranje završetka posla, nedovoljna kontrola, uz nedostatak dokaza o završetku posla, a sve to na štetu, prvo ponuđača koji nije dobio posao, a najviše građana koji ih plaćaju i u čije se ime i potrebe se oni obavljaju. Upravo deo nakon zaključivanja ugovora najmanje je transparentan, budući da naručioci, uprkos potrebi za tim, ne objavljuju tu vrstu dokumentacije, a mnogi, što je pokazalo i istraživanje Užičkog centra za ljudska prava i demokratiju, ne žele da sa tim upoznaju zainteresovanu javnost.

Naime, na adrese opština i gradova u Zlatiborskom, Moravičkom, Mačvanskom i Šumadijskom okrugu poslati su zahtevi za pristup informacijama od javnog značaja, gde se tražilo da se Užičkom centru dostave kopije ugovora o javnim nabavkama, eventualnim aneksima ugovora i analitičkih kartica svih dobavljača. Iako bi sve te informacije trebalo da se nađu u najmanje dva javna dokumenta (Portal javnih nabavki i sajt naručioca), devet lokalnih samouprava nije postupilo prema zahtevu. Konkretno, od ukupno 29 gradova i opština, dostavljanje ugovora je bilo postepeno, sa dodatnim odlaganjima, a manji broj opština, i pored žalbi Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, nije do kraja realizacije projekta dostavilo ni jedan traženi dokument, a to su grad Loznica i opštine Ivanjica, Požega, Knić, Topola i Čajetina, dok jedan deo opština nije uopšte reagovao na dopise i zahteve - Požega, Koceljeva i Rača. Jedino je opština Prijepolje dostavili traženu dokumentaciju nakon podnošenja žalbe povereniku.

Postupak odgovaranja na žalbe kod Poverenika traje i nekoliko meseci, najpre zbog nedovoljno kapaciteta u smislu broja zaposlenih, u odnosu na hiljade i hiljade predmeta koje prime na godišnjem nivou. Naime, samo tokom 2019. godine u oblasti slobode pristupa informacijama, Poverenik je u radu imao 9.637 predmeta u vezi sa zaštitom i unapređenjem prava. Od toga, 2.877 predmeta je preneto iz 2018. godine, a 6.760 predmeta je primljeno tokom prošle godine. U 2019. godini, Poverenik je rešio 6.547 predmeta, dok je u radu ostalo 3.090 predmeta po kojima nije okončao postupak i koji su preneti u 2020. godinu.

Stav i praksa Poverenika u smislu zahtevanja dokumentacije o trošenju javnog novca je jasna, ali je, nažalost, neblagovoremena. Drugim rečima, i ranije je po žalbama Užičkog centra za ljudska prava i demokratiju odgovarano pozitivno, odnosno, opštinama i gradovima je naloženo da dostave svu zahtevano dokumentaciju. Pod tim se podrazumeva dostavljanje kopija dokumenata, a ne poziv na uvid u dokumentaciju. Konkretno, ne postoji opravdan razlog da se ne dostave kopije ugovora o zaključenim javnim nabavkama, ili da se, u krajnju ruku, tražilac informacije uputu na adrese gde su one javno objavljene (mada se neretko desi da se dokumentacija o javnoj nabavci ne objavljuje u skladu sa propisima). S tim u vezi, aneksi ugovora nisu nešto što naručioci rado objavljuju, a nije retkost da ih zaključuju sa ponuđačima. Iako možda najobimniji deo zahteva Užičkog centra može da se odnosi na dostavljanje kopije analitičkih kartica dobavljača u toku jedne godine (u ovom slučaju 11 meseci), čijom se analizom neretko otkrivaju dodatne nepravilnosti u vezi sa trošenjem javnog novca, pa i posredstvom javnih nabavki, opštine i gradovi, stajući na put njihovom obelodanjivanju, opštine i gradovi se pravdaju time da je u pitanju velika količina informacija. Međutim, u pitanju je dokumentacija koja je lako dostupna u bilo kom (čitaj ozbiljnom) sistemu javne uprave gde postoji, a postoji, bilo kakav prosečan računovodstveni program.

U samo nekoliko klikova mišem dođe se do dokumenta, a ukoliko je razlog za nedostavljanje količina papira koja treba da se utroši, još je poželjnija opcija da se dostavi dokument u PDF formatu, što i istraživačima i više odgovara jer podaci mogu da se pretražuju po ključnim rečima.

Razlozi zbog kojih lokalne samouprave pravdavaju svoje (ne)postupanje po Zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja vidi se iz sledećih primera grada Loznice i opštine Ivanjica:

Grad Loznica

Gradska uprava

Broj 1558/ 2019-III

Datum 16.12.2019

Rešenje

Odbija se zahtev tražioca Užičkog centra za ljudska prava i demokratiju kojim se traži izdavanje dokumenata koji sadrži sledeće informacije

  • Sve ugovore zaključene u postupcima javnih nabavki u periodu od 1.1.2019- 1.12.2019
  • Sve anekse ugovoraa zaključenih u postupcima javnih nabavki u periodu od 1.1.2019- 1.12.2019
  • Analitičke kartice dobavljača

Kao nesonovan

Obrazloženje Imajući u vidu broj svih ugovora i anskesa ugovra koje Grad Loznica – gradska uprava ima zaključene u postupcima javnih nabavki u traženom periodu , kao i broj dobavljača, samim tim i njihovih analitčkih kartica, reč je o prevelikom broju informacija, odnosno ovakav zahtev je nerazuman zbog svog obima. Tražilac nije zahtevao konkretnu informaciju, već je reč o zahtevu koji podrazumeva unapred teško odrediv period vremena potreban za kopiranje, štampanje itd.

 

Opština Ivanjica

Opštinska uprava

01 Broj 037/39-2019

17.12.2019

Rešenje

Odbija se zahtev Užičkog centra za ljudska prava i demokratiju za pristup informacijama od javnog značaja za upućivanje kopija dokumenata koje se odnose na sve ugovore zaključene u postupcima javnih nabavki u periodu od 1.1.2019- 1.12.2019, sve anekse ugovora zaključenih u postupcima javnih nabavki u periodu od 1.1.2019 - 1.12.2019. i analitičke kartice svih dobavljača u 2019.godini kao neosnovan.

Obrazloženje Pri razmatranju Vašeg akta zaključili smo da se radi o traženju voma velikog broja informacija i velikog broja dokumentacije na čijem prikupljanju treba da radi više službi u Opštinskog uprava opštine Ivanjica, odnosno veliki broj zaposlenih u opštinskoj upravi, to bi se delom blokirao rad određenih službi.

   

 

 

Koalicije