Otvoreno o ugovorima i internoj kontroli korisnika javnih sredstava

 

Užički centar za ljudska prava i demokratiju realizuje projekat Otvoreno o ugovorima i internoj kontroli korisnika javnih sredstava, koji ima za cilj promovisanje javnog integriteta nadgledanjem procesa ugovaranja, zaključivanja i realizacije ugovora korisnika javnih sredstava na teritoriji četiri upravna okruga u centralnoj i zapadnoj Srbiji.

Projekat se zasniva na Godišnjem izveštaju o radu za 2018. Državne revizorske institucije, na nalazima  i rezultatima Užičkog centra tokom realizacije antikorupcijskih projekata u 2018, kao i na  preporukama Direktive o javnim nabavkama iz 2014. DRI je u subjektima revizije uočila greške u finansijskim izveštajima u vrednosti od 195 milijardi dinara, a nepravilnosti u poslovanju u iznosu od 22 milijarde dinara. U oblasti ugovaranja, utvrđeno je da su  zaključeni ugovori koji nisu u skladu sa zakonom u 373 slučaja u iznosu od 1,82 milijarde dinara, a da su nezakonito zaključeni ugovori bez postupka javne nabavke u iznosu od 580,39 miliona dinara kod 48 subjekata revizije. Istovremeno u 61% slučajeva postoje nedostaci u sistemu internih kontrola  a u 77% slučajeva interna kontrola nije uspostavljena na odgovarajući način. Užički centar je uočio da su  najveće slabosti u sistemu javnih finansija upravo nepostojanje javno obavljenih ugovora i izveštaja internih revizora.

Užički centar će se baviti prikupljanjem, analizom i objavljivanjem ugovora korisnika javnih sredstava (zaključenih u postupku i bez postupaka  javne nabavke), kao i funkcionisanjem interne kontrole korisnika javnih sredstava.

Projekat se uz podršku Fondacije za otvoreno društvo  realizuje  u periodu od  septembra 2019.  do aprila 2020. godine u gradovima i opštinama Zlatiborskog, Moravičkog, Šumadijskog i Mačvanskog okruga.

Koalicije