Udruženje Užički centar za ljudska prava i demokratiju realizuje projekat „Održive lokaLne politike stanovanja u fokusu aktivnih građana“ sa ciljem uspostavljanja novih praksi u sistemu donošenja lokalnih politika u oblasti stanovanja i održavanja zgrada.

Projekat je zasnovan na Zakonu o stanovanju i održavanju zgrada koji je Narodna Skupština Republike Srbije donela u decembru 2016.godine. Ovim Zakonom se pored ostalog uređuje održivi razvoj stanovanja koji je proglašen javnim interesom. U cilju ostvarivanja javnog interesa Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinice lokalne samouprave donose strateške dokumente za sprovođenje stambene politike i obezbeđuju sredstva u svojim budžetima za ispunjenje obaveza utvrđenih ovim zakonom i strateškim dokumentima (član 2).

Izradu lokalne Strategije stanovanja i održavanja zgrada, predviđa Zakon o stanovanju i održavanju zgrada, kao preduslov za pribavljanje sredstava za finansiranje lokalnih programa stanovanja sa republičkog nivoa i iz donatorskih fondova.

Postoji velika potreba da se građani i relevantni lokalni akteri informišu i uključe u proces definisanja lokalne stambene politike kako bi ova dugoročno neuređena oblast počela da se rešava.

Javno zagovaranje na temu stanovanja, zasnovano na participativnoj demokratiji, je idealan metod da se uspostavi nova praksa u kreiranju, primeni i praćenju efekata lokalne stambene politike.

U konsultativni proces biće uključeni građani grada Užica, gradske opštine Sevojno i relevantni lokalni akteri koji će, na osnovu informacija i motivisanosti, svojim predlozima i idejama participirati u kreiranju prioriteta lokalne stambene politike.

Sve projektne aktivnosti (sastanci sa lokalnim akterima, fokus grupe, ankete, ulične akcije, internet komunikacija sa građanima i pokretanje inicijative za donošenje odluke o izradi lokalno strateškog dokumenta o stambenoj politici) će doprineti uspešnoj realizaciji Programa „Aktivni građani-bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju“.  Program u Republici Srbiji realizuju: USAID i Beogradska otvorena škola sa partnerima Beogradskim centrom za političku izuzetnost i Biroom za istraživačko novinarstvo.

 

Koalicije