Užički centar je počeo realizaciju projekta  javnog zagovaranja "Lokalne politike zapošljavanja  u fokusu aktivnih građana".

 Javno zagovaranje zasnovano na participativnoj demokratiji je idealan metod da se prevaziđu  problemi vezani za kreiranje, primenu i praćenje efekata laokalne politike zapošljavanja u jednoj zajednici. Participativna demokratija stvara aktivni krug istomišljenika koji se stara o tri ključne tačke: a) donošenju politika; b) primeni politika;  c) ulozi građana. Razvojem procesa javnog zagovaranja aktivni krug se povećava i podrška javnosti za prepoznati problem raste. Prva faza podrazumeva planiranje i okupljanje oko dugoročnog problema zajednice. Druga faza predstavlja proces učenja i generisanje diskusije o temi u zajednici                (problemu). Treća faza je zajednička izgradnja strategije za društveno angažovanje na nivou zajednice u okvirima teme /problema.

 Projektne aktivnosti će doprineti uspostavljanju novih praksi u sistemu donošenja lokalnih politika u oblasti zapošljavanja a sve u skladu sa novim Zakonom o planskom sistemu Republike Srbije.

Sastanaci, fokus grupe, on line i off line ankete, javni događaji, motivisaće građane da daju direktan doprinos kreiranju najmanje 20 prioriteta/programa koji će u konsultativnom procesu biti uneti u nacrt Akcionog plana zapošljavanja za 2020 godinu.  Inovatinost projekta je internet komunikacija sa građanima, javno pozivanje građana da se uključe u akcije. Ostale zainteresovane grupacije će biti uključene u lokalnu diskusiju na javnim događajima, sastancima, fokus grupama, javnoj prezentaciji i putem internet zajednice.

Sve planirane aktivnosti će se realizovati na teritoriji grada Užica i gradske opštine Sevojno.

 Projekat je deo širokog Procesa “Aktivni građani-bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju”. Aktivni građani - bolje društvo  je trogodišnja inicijativa pokrenuta sa ciljem da unapredi prakse javnog zagovaranja u civilnom društvu, prakse koje zastupaju interese lokalnih zajednica i aktivno uključuju građane u svoj rad. Projekat je podržan od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), a realizuju ga Beogradska otvorena škola u saradnji sa Beogradskim fondom za političku izuzetnost (BFPE) i Balkanskom istraživačkom mrežom (BIRN) Srbija. 

 Ovaj projekat realizuje se u okviru programa podrške civilnom društvu za javno zagovaranje i projekta„Aktivni građani – bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju Srbije“, koji realizuje BOŠ uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Koalicije