Dom zdravlja u Loznici – paralelni svet javnih nabavki

Ili ti, šta sve možeš u Srbiji kad sprovodiš javnu nabavku...

Ni najiskusnijim ekspertima koji svoja predavanja na temu monitoringa javnih nabavki počinju od načina na koji se sve mogu namestiti nabavke, mnogi primeri iz prakse ne mogu im pasti na pamet. Međutim, sve češće se beleže slučajevi nepoštovanja i osnovnih zakonskih odredbi...

 

Dom zdravlja „dr Milenko Marin“ iz Loznice predvideo je u 2017. godini, prema Planu nabavki koji je usvojen 20. februara 2017. godine, a izmenjen već osam dana kasnije, 23 javne nabavke ukupne vrednosti 69,5 miliona dinara, od čega je za dobra planirano 66.198.000 dinara, a za usluge 3.376.000 dinara.

Ciklus nabavki u 2017. godini loznički Dom zdravlja otvara upravo 20. februara 2017. godine, istog dana kada je usvojen Plan javnih nabavki, ali i osam dana pre prve i jedine dostupne izmene plana. Radi se o postupke nabavke male vrednosti „Nabavka usluge servisiranja i popravke službenog vozila“ br. 1/17 u vrednosti 75.150 dinara. Međutim, pregledom Plana nabavki za 2017. godinu nismo uspeli utvrditi na kojoj poziciji i pod kojim imenom je predviđena ova javna nabavka, drugim rečima, ova javna nabavka se nije našla u Planu lozničkog zdravstvenog centra za pomenutu godinu. Nažalost, to nije bila jedina kontraverza vezana za ovu nabavku male vrednosti realizovanu u otvorenom postupku. Naime, prema dokumentaciji objavljenoj na portalu Uprave za javne nabavke, ali i na zvaničnom internet portalu naručioca, odnosno Doma zdravlja, u Odluci o dodeli ugovora br. 150/8 usluga servisiranja službenog automobila Ford tranzit dodeljuje se ponuđaču Grand motors iz N.Beograda, međutim u Obaveštenju o zaključenom ugovoru od 20. februara 2017. godine navodi se da je Ugovor dodeljen firmi PSC Vuković doo, Zaobilazni put, Šabac koja se nije ni pojavljivala kao ponuđač u postupku. U odgovoru na dopis koji smo uputili lozničkom Domu zdravlja radi pojašnjenja se kaže:

„Na osnovu Vašeg zahteva za pojašnjenje vezano za Javnu nabavku male vrednosti usluge broj 1-17-Usluge servisiranja službenih automobila došlo je do tehničke greške u Obaveštenju o zaključenom ugovoru. Podaci koji su navedeni u Odluci o dodeli ugovora broj 150/8 od 14.02.2017 godine su tačni. Naime Ugovor i jeste sklopljen sa ponuđačem GRAND MOTORS DOO Milutina Milanovića 21  11070 Novi Beograd. Za ovu Javnu nabavku pristigla je samo jedna ponuda i to ponuđača Grand Motors doo, što se vidi na osnovu Zapisnika o otvaranju ponuda broj 150-6 od 06.02.2017 godine. Molimo Vas da prihvatite naše izvinjenje zbog nenamerne greške koja je napravljena i nadamo se da smo pojasnili sve nedoumice vezane za Vaš dopis.“

Druga po redu javna nabavka u 2017. godini sprovodi se takođe u otvorenom postupku, ovoga puta po partijama (15 partija) JNBR 2-17 pod nazivom – „Lekovi, sanitetski, laboratorijski i medicinski materijal“. Nabavku pod ovim imenom nismo uspeli naći u Planu javnih nabavki lozničkog zdravstvenog centra za 2017. godinu. Stiče se utisak da je naručilac, iz nama nepoznatih razloga, u jednoj nabavci spojio dve predviđene nabavke koje su odvojeno prikazane u Planu i to: nabavku lekova koje nabavlja ustanova pod rednim brojem 1.1.1 i sanitetski i laboratorijski materijal, pod rednim brojem 1.1.3. Interesantan momenat ovog postupka vezan je za partiju br. 6 za koju se 4. maja objavljuje obaveštenje o obustavi postupka za nabavku leka „hidrokortizon“. Naime, za partiju 6 nije pristigla niti jedna ponuda, ali je indikativno da naručilac odnosno loznički Dom zdravlja u Odluci o obustavi postupka za ovu partiju navodi da se da postupak u 2017. godini neće ponavljati iz razloga što postoje dovoljne količine leka na zalihama, a konstatuju i da se potrošnja leka „dosta smanjila“. Ovakakv pristup nabavkama predstavlja eklatantan primer lošeg planiranja i nesvrsishodnih postupaka.

 

Reagensi kao tamni vilajet

Gotovo u nizu, ređali su se sporni slučajevi nabavki u lozničkom Domu zdravlja. Treća nabavka u 2017. godini br. 3-17 „Reagensi za Au 400 sistem i Acl 7000“ pokrenuta je Pozivom od 6. aprila 2017. godine i odvijala se u otvorenom postupku. Nabavka se u izmenjenom planu JN lozničkog doma zdravlja vodila pod rednim brojem 1.1.5. i nazivom – „Reagensi za biohemiju za aparat AU400, za aparat za koagulaciju ACL7000, za aparat ACT DIFF/LX350 i HMX/LQ300“, u planiranom iznosu od 8.735.000 dinara. Na prvi pogled je uočljivo da se nabavka u otvorenom postupku sprovodi samo za polovinu navedenih aparata, pa u prvi mah nije bilo jasno šta je sa reagensima za aparate Act diff/lx350 i Hmx/lq300. Odluka o dodeli ugovora objavljena je na veb stranici Uprave za javne nabavke 17. maja 2017, prema kojoj loznički Dom zdravlja nabavlja predmetne reagense od beogradske firme MAKLER doo. To potvrđuje i Obaveštenje o zaključenom ugovoru koje se objavljuje 25. maja 2017, međutim, samo desetak minuta kasnije na portalu Uprave pojavljuje se još jedno obaveštenje o zaključenom ugovoru za iste predmetne reagense, ali ovoga puta sa firmom YUNYCOM doo takođe iz Beograda.

Pošto smo od nadležnih iz Doma zdravlja tražili objašnjenje i za ovu spornu dokumentaciju, stigao je sledeći odgovor:

„U Planu javnih nabavki za 2017. godinu na poziciji 1.1.5 pod nazivom Reagensi za biohemiju za aparat AU400, za aparat za koagulaciju ACL7000, za aparat ACT DIFF/LX350 i HMX/LQ300 procenjena vrednost je 8.735.000 dinara bez PDV-a. U sklopu ovog predmeta nabavke pokrenuta su dva posebna postupka. Jedan postupak je vezan za Javnu nabavku u otvorenom postupku broj 3-17 Reagensi za AU400 i ACL7000 gde je procenjena vrednost 6.450.000 dinara bez PDV-a, a drugi postupak je vezan za javnu nabavku u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda za nabavku Reagenasa za Hematološki Analajzer „Sismex Xs 1000i i Sismex XP 300“ broj JN 4-17, gde je procenjena vrednost 2.280.000 dinara bez PDV-a tako da procenjena vrednost iznosi 8.730.000 dinara bez PDV-a. Ni jedan od ova dva postupka nije obrazovan po partijama. Za javnu nabavku broj 3-17 donešena je Odluka o dodeli ugovora broj 635-6 od 16.5.2017 godine gde se ugovor dodeljuje ponuđaču MAKLER DOO Beogradska 39 11000 Beograd u ukupnom iznosu ponude od 6.209.782,14 rsd bez PDV-a. Za Javnu nabavku broj 4-17 donešena je Odluka o dodeli ugovora broj 679-7 od 03.5.2017 godine gde se ugovor dodeljuje ponuđaču YUNYCOM DOO Resavska 78 11000 Beograd u ukupnom iznosu ponude od 2.279.442,15 rsd bez PDV-a. Ukupna ugovorena vrednost za oba postupka iznosi 8.489.224,29 dinara bez PDV-a što je manje od procenjene vrednosti.“

I pored pomenutog odgovora, ostaje nejasno zašto se planirana kao jedna, nabavka „razbila“ na dve, kao i da li se u drugoj nabavci zaista radi o uređajima i reagensima koji su kroz plan nabavki i navedeni. Zainteresovanu javnost i dalje zbunjuju dva obaveštenja  o zaključenim ugovorima sa dve različite firme, od kojih se jedna nije ni pojavljivala kao ponuđač u postupcima. Čini se da jedino Trezor RS ima jasan i tačan odgovor na ovo pitanje, ali on još nije stigao u našu redakciju do objavljivanja ovog teksta.

U 2017. godini loznički Dom zdravlja je od planiranih 23, realizovao 16 javnih nabavki, od kojih su neke tek kasnije „razlagane“ u odnosu na Plan. Pojedine predviđene nabavke nisu realizovane i pretežno su se odnosile na nabavku novih instrumenata, ali je zato nabavljano putničko vozilo krajem godine, iako ovakva vrsta nabavke nije bila planirana. Svi navedeni primeri ukazuju na neophodnost izmene pojedinih zakonskih rešenja u aktuelnom Zakonu o javnim nabavkama, govore o nefunkcionalnom portalu Uprave za JN i nemogućnostima i lošim kapacitetima Uprave da se bavi svim nabavkama i kršenju zakonitosti u istim.

 

                                         

Koalicije