Javne nabavke su i dalje centralno pitanje javne potrošnje i javnih finansija u Srbiji. I dok se propisi menjaju, a ekološka svest građana u poslednjim mesecima kao da se povećava, praksa ostaje ista, sa tendencijom da bude i gora.

Iako je životna sredina u prethodnom važećem Zakonu o javnim nabavkama bila označena kao načelo, u novom propisu ga nema ni u takvom obliku. Da li je očekivati da će naručioci u Srbiji sami određivati kriterijume koji će pogodovati životnoj sredini, a da ih na to ništa ne obavezuje, odgovor je jasan – ne.

Užički centar za ljudska prava i demokratiju je tokom 2020. godine analizirao postupke javnih nabavki u 10 gradova i opština Zlatiborskog okruga. Monitoring je obuhvatao ukupno 512 postupaka javnih nabavki u sledećim lokalnim samoupravama:  Nova Varoš, Ivanjica, Gornji Milanovac, Arilje, Aranđelovac, Loznica, Valjevo,Užice, Čačak i Kragujevac. Broj pregledanih javnih nabavki po starom Zakonu je tačno 397, a po novom 115.

Što se „starog“ zakona tiče, fokus je bio na primena načela zaštite životne sredine u postupcima javnih nabavki, kao i odnos javnih naručilaca prema ovom načelu. Prilikom monitoringa je uočeno da je većina loklanih samouprava donosila odluke o započinjanju postupaka zadnjih dana važenja zakona, ali da je postupak suštinski započeo tek tokom jeseni.

S obzirom na to da je primena novog zakona počela  1. jula 2020. planirano je da se nadzor primene načela javnih nabavki sprovodi u realnom vremenu, na dnevnom nivou, što bi dalo mogućnost sveobuhvatnije analize trenutne primene načela zaštite životne sredine u postupcima javnih nabavki. Međutim, realnost je bila potpuno drugačija jer u prva tri meseca primene novog zakona javnih nabavki gotovo da nije ni bilo. Situacija se postepeno počela menjati u oktobru, ali je očigledno da je veliki broj planiranih nabavki ostao ispod limita za koje je potrebno javno objavljivanje. Jedino je grad Užice redovno objavljivao celokupan postupak javnih nabavki bez obzira na limit.

Sintagma životna sredina donekle se pojavljuje u postupcima javnih nabavki koje su praćene u fazi objave konkursne dokumentacije i zaključivanja ugovora, što, uzgred budi rečeno, neprestano treba da bude predmet monitoringa i na čemu treba insistirati jer objavljivanje kompletne dokumentacije u svim fazama iziskuje dodatnog vremena, a doprinosi transparentnosti i konkurentnosti. Poznato je da je izvršenje nabavki i dalje najmanje transparentan segment ovog sistema i da tu napretka slabo ima, sa tendencijom da ga neće bi biti. Naime, naručioci, a i zakonodavac, kao da su stanovišta da se tu čitav postupak završava, a praktično tek počinje. U nekim prethodnim monitorinzima je utvrđeno da vrlo često na kraju ne bude isporučeno ono što je obećano, ni po dogovorenoj ceni, niti se radovi završe u roku definisanim ugovorom, a upravo  je taj rok nosio dodatne poene u ponderisanju, a da naručilac nije iskoristio postojeće „mehanizme” da destimuliše takvo ponašanje...I sve se uglavnom svede na opravdanje – naručilac nema resursa (verovatno pre volje prim. aut.) da uspostavi sistem interne kontrole javnih nabavki koji donosi rezultate, a jedini očekivani rezultat je zadovoljenje potreba korisnika, odnosno građana, uz primenu i poštovanje načela, među kojima je i načelo životne sredine, koje kao da je poslednja rupa na svirali.

Pregled pojedinih (i retkih) nabavki iz korpusa gde se pominje zaštita životne sredine:

Aranđelovac

Javna nabavka građevinskih radova na dogradnji i rekonstrukciji Opšte bolnice u Aranđelovcu 13/19. Jedan od propisanih uslova je bio ponuđač mora da poseduje sertifikate o ispunjenosti standarda: SRPS ISO 9001 (sistem menadžmenta kvalitetom) ili odgovarajućeg, SRPS ISO 22301 (sistem menadžmenta kontinuitetom poslovanja) ili odgovarajućeg, SRPS ISO 14001 (menadžment zaštitom životne sredine) ili odgovarajućeg, OHSAS 18001 (bezbednost na radu) ili odgovarajućeg i SRPS ISO 37001 (sistem menadžmenta protiv mita) ili odgovarajućeg. Kao dokaz je trebalo da priloži fotokopije sertifikata o ispunjenosti standarda. Bitni zahtevi koji nisu uključeni u važeće tehničke norme i standarde, a koji se odnose na zaštitu životne sredine, energetsku efikasnost, bezbednost i druge okolnosti od opšteg interesa, moraju da se poštuju prilikom izvođenja građevinskih i građevinsko zanatskih radova, u skladu sa propisima kojima se uređuju navedene oblasti. U smislu Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik RS", br. 36/09, 88/10 i 14/16), Zakona o transportu opasne robe ("Službeni glasnik RS", br. 104/16) i Pravilnika o načinu skladištenja, pakovanju i obeležavanju opasnog otpada ("Službeni glasnik RS", br. 92/10), za građevinski materijal koji se smatra opasnim otpadom, odnosno za transport, skladištenje, tretman i odlaganje zadužena su preduzeća ovlašćena od Agencije za zaštitu životne sredine Ministarstva poljoprivrede i zažtite životne sredine. U slučaju da izabrani ponuđač odnosno Izvođač radova ne poseduje procedure prema važećim standardima može angažovati stručno lice za izvršenje predmetne pozicije radova za deo radova za koje je licenca neophodna.

Održavanje vertikalne signalizacije 18/20. U modelu ugovora članom 6 propisane su obaveze izvođača - da obezbedi skladište svojih materijala i slično, tako da se Ivestitor oslobađa svih odgovornosti prema državnim organima, što se tiče bezbednosti, propisa o zaštiti životne sredine, i radno- pravnih propisa za vreme ukupnog trajanja izvođenja radova do predaje radova naručiocu (ovo je ujedno klasična formulacija koja se proteže i kod ostalih naručilaca).

Izgradnja staza u parku 20/20 - Rušenje postojeće staze u debljini do 10 cm (postojeći slojevi- kamen,zemlja, asfalt, ivičnjaci i kanali) sa odvozom materijala do 3 km. Prilikom rušenja voditi računa da se ne ošteti korenje postojeće vegetacije. Model ugovora, u članu 6 propisuje obaveze izvođača - da obezbedi bezbednost svih lica na gradilištu, kao i odgovarajuće obezbeđenje skladišta svojih materijala i slično, tako da se Ivestitor oslobađa svih odgovornosti prema državnim organima, što se tiče bezbednosti, propisa o zaštiti životne sredine, i radno- pravnih propisa za vreme ukupnog trajanja izvođenja radova;

Rekonstrukcija krova vrtića „Duga“ 23/20 - Model ugovora - čl. 7 Obaveze izvođača - da obezbedi bezbednost svih lica na gradilištu, kao i odgovarajuće obezbeđenje skladišta svojih materijala i slično, tako da se Ivestitor oslobađa svih odgovornosti prema državnim organima, što se tiče bezbednosti, propisa o zaštiti životne sredine, i radno- pravnih propisa za vreme ukupnog trajanja izvođenja radova;

Loznica

Radovi na rehabilitaciju i osavremenjavanju puteva i ulica na teritoriji grada Loznice 03/2020. U modelu ugovora članom 10 je predviđeno da je pri izvođenju radova na održavanju putne mreže na teritoriji grada Loznica, izvođač radova obavezan da poštuje odredbe: - Zakona o  putevima,(„Sl. glasnik RS“ br.41/2018)

- Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, („Sl. glasnik RS“ br.41/2009, 53/2010, 101/2011, 55/2014,32/2013- Odlika US RS ,96/2015- drugi zakon, 9/2016- Odluka US RS ,24/2018, 41/2018, 41/2018- drugi zakon, 87/2018 i 23/2019)

- Zakona o planiranju i izgradnji, ,(„Sl. glasnik RS“ br.72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013- Odluka US RS, 50/2013- Odluka US RS , 132/2014, 145/2014, 83/2018,31/2019 i 37/2019- drugi zakon)

- Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, ,(Sl. glasnik RS br.101/2005, 91/2015 i 113/2017 – drugi zakon .)

- Zakona o zaštiti životne sredine(Sl. glasnik RS br.135/2004, 36/2009,72/2009,43/2011- Odluka US RS 14/2016, 76/2018, 95/2018 – drugi zakon  i 95/2018 – drugi zakon)

Nabavka tonera za potrebe Gradske uprave Loznica 04/2020. U postupku je potrebno za kompatibilne tonere dostaviti dokaz da su napravnjeni po sledećim standardima:

-               ISO 9001 ili odgovarajuće; sertifikat o sistemu upravljanja u saglasnosti sa standardom sistema za upravljanje kvalitetom; ISO 14001 ili odgovarajuće; sertifikat o sistemu upravljanja u saglasnosti sa standardom sistema za upravljanje životnom sredinom; ISO 19752, odnosno ISO 19798; sertifikat ѕa određivanje performansi monohromatskih i kolor toner kertridža; STMC ili odgovarajuće; sertifikat metode testiranja kontrole kvaliteta; CE ili odgovarajuće; sertifikat o usaglašenosti sa EMS direktivom veća 2014/30/EU; MSDS Report ili odgovarajući; bezbednosni list za toner kertridže i toner prah

Deratizacija na teritoriji grada Loznice 22/2020. Kao dodatni uslov je određeno da ponuđač poseduje standarde kvaliteta: ISO 9001, ISO14001, OHSAS 18000, ISO 22000, CEPA EN 16636. U modelu ugovora se navodi da ponuđač se obavezuje da će:

1. Poslove iz ovog ugovora obavljati savremenom opremom, preparatima i tehnologijom čija primena neće nepovoljno uticati na životnu sredinu,

2. Koristiti preparate čija upotreba ne izaziva nikakve smetnje na zasadima, kod ljudi i životinja koji borave na tretiranim prostorima, ne ugrožavaju zdravlje stanovništva, niti narušavaju radnu i životnu sredinu. Dokumentaciju o poreklu preparata, analizi fizičko-hemijskih svojstava biocida namenjenih za vršenje usluge deratizacije.

Dezinsekcija na teritoriji grada Loznice 24/2020 . U modelu ugovora se navodi da se kod utvrđivanja kvaliteta i količine ponuđač obavezuje da će usluge iz člana 1. ovog Ugovora obavljati stručno i kvalitetno, sa dovoljnim brojem neposrednih izvršilaca, u skladu sa dobrim poslovnim običajima, pravilima i standardima struke i propisima kojima se uređuje zaštita i unapređenje životne sredine i prema preporukama Svetske zdravstvene organizacije (WHO) i Svetske organizacije za hranu i poljoprivredu. Ponuđač se obavezuje da će usluge obavljati savremenom opremom, preparatima i tehnologijom, čija primena neće nepovoljno uticati na životnu sredinu i da će koristiti preparate registrovane za upotrebu od strane nadležne institucije, kao i ekološke (biorazgradljive) preparate registrovane kod nadležnih organa za upotrebu u komunalnoj higijeni, a čija upotreba ne izaziva nikakve smetnje kod ljudi ili životinja koji borave na tretiranim površinama, kao što je dato u ponudi.

Nabavka građevinskog materijala, nameštaja i električnih uređaja za seoska domaćinstva - RHP-W7-404-17-197/2020-I , u odeljku zaštita životne sredine definisana je odgovornost dobavljača:

- Uvažava i primenjuje principe Zakona o zaštiti životne sredine;

- Vrši redovno kvašenje zaprašenih površina i sprečava rasipanje građevinskog materijala tokom transporta; transport materijala sklonih disperziji (pesak i šljunak) vršiti vozilima koja poseduju propisane koševe i/ili upotrebiti adekvatan sistem zaštite od disperzije materijala;

- Preduzimanje mera na sanaciji zemljišta u slučaju izlivanja ulja i goriva tokom rada vozila, građevinskih mašina i mehanizacije;

- Otpadni materijal koji nastane u procesu isporuke (komunalni otpad, građevinski otpad, metalni otpad, plastika, papir, itd) propisno sakupiti, razvrstati i odložiti na za to predviđenu i odobrenu lokaciju;

- Sekundarne sirovine, opasan i drugi otpad koji se, eventualno, pojavi u procesu isporuke, ukloniti sa gradilišta/objekta i predati pravnom licu koje ima odgovarajuću dozvolu za upravljanje otpadom (skladištenje, tretman, odlaganje, itd);

- Obezbeđuje odgovarajuću opremu, tehnička i tehnološka rešenja, kojima se obezbeđuje da emisija zagađujućih materija u vazduhu ostane u propisanim graničnim vrednostima;

- Predviđa adekvatnu zvučnu zaštitu, kojom se obezbeđuje da buka koja se emituje iz vozila za transport tokom obavljanja planiranih aktivnosti, ne prekoračuje propisane vrednosti.

Rekonstrukcija javne rasvete – javna nabavka broj 50/2020. Izvođač radova se obavezuje da ukloni šut sa gradilišta kao i sav ostali otpad nastao pri izvođenju radova, uz prethodnu najavu i saglasnost Investitora o sadržaju šuta i otpada koji se uklanjaju sa gradilišta. Takođe se obavezuje da će sa otpadnim materijama postupati u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti životne sredine (Službeni glasnik RS br. 135/04), Zakona o postupanju sa otpadnim materijama (Službeni glasnik RS br. 25/96 i 26/96) i Pravilnika o uslovima i načinu razvrstavanja i pakovanja i čuvanja sekundarnih sirovina (Službeni glasnik RS br. 55/01). Otpadne materije, u koliko su opasan otpad,  se moraju odlagati na unapred određenim mestima koja poseduju Sertifikat za skladištenje opasnih materija, uz obavezu dostavljanja Sertifikata Investitoru.

Određeni broj nabavki u Užicu sadrže sledeće formulacije: Obaveze Izvođača radova

Član 8.

da obezbedi bezbednost svih lica koja učestvuju i izvođenju radova, tako da se Naručilac radova oslobađa svih odgovornosti prema državnim organima, što se tiče bezbednosti, propisa o zaštiti životne sredine, i radno-pravnih propisa za vreme ukupnog trajanja izvođenja radova do predaje radova Naručiocu radova;

Naknada štete

Član 14.

Izvođač je obavezan preduzeti mere tehničke zašite i druge mere za sigurnost objekata i radova, radnika i materijala,  prolaznika, javnog saobraćaja, susednih objekata, okoline i imovine trećih lica i neposredno je odgovoran i dužan je nadoknaditi sve štete koje izvršenjem ugovorenih radova pričini trećim licima.

Izvođač je dužan da preduzme sve mere zaštite životne sredine.

Što se novog Zakona o javnim nabavkama tiče, izdvajamo postupke:

Izgradnja gasne kotlarnice za Dom zdravlja Užice i Centar za majku i dete Užice – javna nabavka VIII 404-239/20. Potreban ISO 9001 - sistem menadžmenta kvalitetom, OHSAS 18001-2007 - bezbednost na radu , ili odgovarajuće za oblast sertifikacije koja je u logičkoj vezi sa predmetom javne nabavke. ISO 14001-2004 - zaštita životne sredine. U delu zaštita životne sredine, navodi se u dokumentaciji - korišćenjem prirodnog gasa kao energenta drastično se smanjuje zagađenje životne okoline. Prilikom sagorevanja ne oslobađa štetne gasove, nema dima ni čađi i to je razlog da na ljegovoj primeni upravo baziraju programi sa ciljem zaštite i poboljšanja životne sredine. Preventivna zaštita životne okoline sprovodi se redovnim investicionim održavanjem i pregledima u skladu sa internim Pravilnikom distributera prirodnog gasa. Obaveze Izvođača radova, definisane su član 8 - Izvođač radova se obavezuje da radove izvede u skladu sa važećim tehničkim propisima, dokumentacijom i ovim ugovorom kao i da iste po završetku preda naručiocu radova.

Izvođenje radova na izgradnji, rekonstrukciji i rehabilitaciji ulica u Gornjem Milanovcu 4/20. Ponuđač je dužan da po završetku izvođenja radova gradilište očisti i uredi okolinu mesta izvođenja radova. Radovi se izvode na način kojim se ne ometa ili ograničava saobraćaj, protok i komunikacija građana, ne oštećuje infrastruktura ili narušava okolina i prirodna sredina i zdravlje i bezbednost prisutnih i prolaznika. Primenjeni materijali moraju biti stabilni i neškodljivi za okolinu.

Koalicije