Čekajući godišnji izveštaj o javnim nabavkama

Manji uvid u trendove posredstvom informatora o radu Kancelarije

 Izveštaj o javnim nabavkama u Republici Srbiji za 2019. godinu objavljen je 10. aprila 2020. godine, a Izveštaj o nadzoru nad primenom Zakona o javnim nabavkama za 2018. godinu 25. aprila 2019. godine.

Saglasno odredbi člana 182. Zakona o javnim nabavkama, Kancelarija za javne nabavke priprema poseban godišnji izveštaj o javnim nabavkama, koji podnosi Vladi i objavljuje na Portalu javnih nabavki do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

Kancelarija za javne nabavke bi trebalo, postupajući u skladu sa svojim nadležnostima i obavezama propisanim Zakonom o javnim nabavkama, u zakonom propisanom roku da priprema godišnji izveštaj o javnim nabavkama za 2020. godinu i objavi ga na Portalu javnih nabavki do 31. marta 2021. godine.

Godišnji izveštaj o sprovedenom monitoringu, koji u skladu sa članom 180. stav 6. Zakona o javnim nabavkama Kancelarija za javne nabavke priprema i podnosi Vladi i Narodnoj skupštini. Izveštaj o monitoringu će nakon podnošenja biti objavljen na internet stranici Narodne skupštine, nakon čega bi trebalo da bude razmatran od nadležnog odbora Narodne skupštine.

Ipak, da bismo u trenutku pisanja teksta i nekoliko meseci posle primene ovog važnog zakona imali kakav - takav u praksu ovog vida javne potrošnje nakon primene novog zakona, okrenuli smo se podacima iz Informatora o radu Kancelarije, ažuriran 19. marta ove godine. Čini se da je, inače prateći tendencije Kancelarije, veliki akcenat stavljen na portal javnih nabavki koji je pretrpeo značajne promene, kao i uvođenje elektronskih javnih nabavki, odnosno podnošenja ponuda. Dodajmo i da bi Kancelarija trebalo da izradi aplikaciju za mobilne uređaje od koje se očekuje lakše i brže podnošenje ponuda, a samim tim korišćenje portala.

Ključni podaci sa novog Portala javnih nabavki za 2020. godinu su sledeći:

 Ukupan broj postupaka javnih nabavki je 9.534, broj podnetih elektronskih ponuda 27.260, prosečan broj objavljenih tendera po danu 52, prosečna dnevna poseta 7.200, a novoregistrovanih korisnika ima14.848.

 Na predlog Kancelarije za javne nabavke, Vlada je tokom novembra 2019. godine usvojila Program razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji za 2019. – 2023. godine, sa pratećim Akcionim planom za 2019. i 2020. godinu, u cilju definisanja pravca daljeg razvoja sistema javnih nabavki i stvaranja modernog i efikasnog sistema javnih nabavki. Trenutno je u toku postupak usvajanja novog Akcionog plan za 2021. godinu za sprovođenje Programa razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji za period 2019 – 2023 godine. Kancelarija je tokom 2020. godini dala 296 mišljenja o primeni odredaba Zakona o javnim nabavkama, 1.327 mišljenja na zahteve za mišljenje o osnovanosti primene pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, po starom i novom zakonu definisane, a od toga 1.297 pozitivnih i 30 negativnih, dok je u odnosu na 255 zahteva traženo uređenje. Uz to, dato je 85 mišljenja na predloge zaključaka Vlade.

U vršenju nadzora nad primenom Zakona o javnim nabavkaa, Uprava je u 2020. godini:

 podnela četiri zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, postupala u 28 zahteva dostavljena od strane tužilaštva, dostavila tražene podatake i razjašnjenja MUP-u povodom 10 zahteva,  dostavila tražene podatake i razjašnjenja Agenciji za borbu protiv korupcije povodom devet zahteva, imenovala građanske nadzornike u 72 postupka javnih nabavki, postupala u 31 slučajeva prijavljivanja nepravilnosti u vezi sa kojima je vršila nadzor nad primenom ZJN iz 2015. godine.

Kancelarija, odnosno bivša Uprava, je tokom 2020. godine pružala stručnu pomoć naručiocima i ponuđačima putem: pravnih konsultacija svakog radnog dana telefonom, u periodu od 9-11 časova, u proseku 20 konsultacija dnevno; konsultacija u vezi sa Portalom javnih nabavki i izveštavanjem o sprovedenim postupcima javnih nabavki svakog radnog dana u periodu od 9 do 13 časova, u proseku 80 telefonskih konsultacija dnevno i 10 konsultacija putem i-mejla; • sastanaka, u proseku 2-3 dnevno; • objavljivanja najčešćih pitanja i odgovora na internet stranici Kancelarije. Kancelarija objavljuje na svojoj internet stranici odgovore na najčešće postavljana pitanja i nedoumice u vezi sa primenom ZJN, u okviru rubrike Najčešća pitanja i odgovori.

Čini se da zainteresovani pojedinci nisu davno čekali godišnji izveštaj nekog organa sa željom da se uvidi ima li očekivanog pomaka u ovom osetljivom sistemu. Najveća očekivanja su u domenu transparentnosti i konkurencije. Videćemo nekom prilikom uskoro, iako su rokovi probijeni.

Ono što se moglo čuti u vezi sa novim zakonom i načinom podnošenja ponuda jeste da se svi navikavaju na novi portal i na elektronske postupke (iz Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki na jednom skupu su rekli da ne znaju da je neko imao problem da podnese postupak zaštite prava elektronskim putem).  A hoće li se digitalizacija odraziti ovde na brže postupanje (makar u onomz zakonskom roku), videćemo.

Koalicije