241562316 284961629695090 442042338482764989 n241520552 410336303792545 4539721932355520142 n241577175 356466879517139 2540616753470435401 n

 

„Dijalog promena: Podrška reformama kroz saradnju organizacija civilnog društva i javnih vlasti“

U okviru programa „ Dijalog promena“ Udruženje Užički centar za ljudska prava i demokratiju od 01. avgusta do 31. jula 2022.godine realizuje projekat „ Nove prespektive u plitikama zapošljavanja“ . Primarna oblast delovanja ovog projekta je unapređenje zapošljivosti.

Opšti cilj projekta je doprinos  uspostavljanju prakse redovnog i delotvornog dijaloga OCD i lokalne samuprave grada Užica u procesu kreiranja lokalne politike zapošljavanja u skladu sa potrebama zajednice.

Specifični ciljevi projekta su:

1.Da se izradi suštinski unapeđen  Akcioni plan za zapošljavanje grada Užica za 2023. g utemeljen na dijalogu i potrebama lokalnih aktera i nezaposlenih. 

2.Definisati preporuke za kontinuirano unapređenje lokalne politike zapošljavanja.

3.Uspostaviti institucionalni okvir za loklani  dijalog između organizacija civilnog društva, lokalne vlasti, građana, privrednika i medija.

Očekivani rezultati projekta

1.Realizovan konsultativni proces za izradu LAPZa i lokalni dijalog u kojima je učestvovalo 3000 građana.

2.Izgrađei lokalni kapaciteti za za kontinuirano unapređenje lokalne politike zapošljavanja.

3. Usvojen Plan redovnog lokalnog dijaloga i komunikacije lokalnih aktera u procesu izrade LAPZa.

U narednom periodu realizovaće se četiri grupe aktivnosti u gradu Užice i gradskoj opštini Sevojno :

1. Izgradnja kapaciteta aktera za Lokalni dijalog zasnovan na argumentima;

2. Aktivnosti izrade LAPZ ;

3. Promocija lokalnog dijaloga;

4. Izrada i distibucija promotivnog materijala

Program podrške projektima organizacija civilnog društva usmerenim na dijalog, rešavanje problema i pozitivne promene u javnim politikama “Dijalog promena”  sprovodi Beogradska otvorena škola u okviru projekta “Dijalog promena: Podrška reformama kroz saradnju organizacija civilnog društva i javnih vlasti” . Projekat se sprovodi u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Vlade Republike Srbije, Republičkim sekretarijatom za javne politike Vlade Republike Srbije, Centrom za javne politike EU Univerziteta u Beogradu, Olof Palme Centrom kao i u saradnji sa Uredom za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Projekat je usmeren na pružanje doprinosa reformama u Srbiji kroz dijalog zainteresovanih strana, sa posebnim fokusom na dijalog organizacija civilnog društva (OCD) i javnih vlasti. Ciljevi Projekta su usmereni na pružanje podrške dijalogu o javnim politikama zasnovanom na podacima i saradnji OCD i javnih vlasti kao i na jačanje kapaciteta OCD za osmišljavanje, sprovođenje, praćenje i evaluaciju javnih politika. Kroz implementaciju projekta, radiće se i na upoznavanju šire javnosti o potrebi i rezultatima dijaloga OCD i javnih vlasti u procesu donošenja odluka i rešavanja problema u zajednici.

 

 

241313134 174871467996821 4422936842619367192 n241520500 592752195438139 6884383120058445519 n241439668 534315234533019 7858225921550642045 n241419928 141332524860473 3675325673833484075 n

 

 

Koalicije