241562316 284961629695090 442042338482764989 n241520552 410336303792545 4539721932355520142 n241577175 356466879517139 2540616753470435401 n

 

 

„Dijalog promena: Podrška reformama kroz saradnju organizacija civilnog društva i javnih vlasti“

U okviru drugog ciklusa programa „ Dijalog promena“ Udruženje Užički centar za ljudska prava i demokratiju od 01. otobra 2022.  do 31. jula 2023.godine realizuje projekat „ Dijalogom do rodno odgovornih politika“ . Primarna oblast delovanja ovog projekta je razvoj lokalne zajednice.

Opšti cilj projekta je: doprinos  uspostavljanju prakse  delotvornog dijaloga OCD i lokalne samuprave grada Užica u procesu sinhronizacije rodne politike i politike zapošljavanja. 

Specifični cilj 1. Da se izgrade kapaciteti članova savetodavnih tela za rodnu ravnopravnost i zapošljavanje i OCD za zajedničko delovanje i promociju lokalnih politika realizacijom edukacije i lokalnih akcija.  

Specifični cilj 2.  Definisati preporuke, za kontinuiranu sinhronizaciju rodnih politika sa drugim lokalnim politikama,  zasnovane na kontiniuranom prikupljanju i anlizi rodno senzitivnih podataka. 

Specifični cilj 3.  Da se uspostavi dijalog o sinhronizaciji rodnih politika sa politikom zapošljavanja između Saveta za rodnu ravnopravnost i zapošljavanje i organizacija civilnog društva, medija donišenjem godišnjih planova rada i izardom godišnjih izveštaja o radu ova dva saveta.

Specifični cilj 4.  Da se informiše i uključi javnost u proces sinhronizacije rodnih politika

Očekivani rezultati projekta

R 1. Izgrađeni kapaciteti 45 članova savetodavnih tela za zajedničko delovanje i promociju lokalnik politika koje su rodno osetljive.  

R 2. Definisane preporuke za kontinuiranu sinhronizaciju rodnih politika - unapređenje LPZ koje podrazumevaju definisanje rodno osetljivih ciljeva i indikatora u planovima za 2024. g   

R 3. Uspostavljen sistem dijaloga o sinhronizaciji rodnih politika koji je primenjiv i na druge oblasti delovanja koje su u nadležnosti jedinice lokalne samouprave.

R4 Do 10000 građana informisano a do 3000 uključeno u proces sinhronizacije rodnih politika.

U narednom periodu realizovaće se nekoliko grupa aktivnosti u gradu Užice i gradskoj opštini Sevojno :

1. Pripremne aktivnosti ;

2. Izgradnja kapaciteta / edukacija članova savetodavnioh tela i organizacija civilnog društva

3. Analiza podatka i dokumenata;

4. Promocija lokalnog dijaloga (medijska kampanja, lokalne akcije, komunikacija sa lokalnom zajednicom); 

5. Izrada i distibucija promotivnog materijala.

Program podrške projektima organizacija civilnog društva usmerenim na dijalog, rešavanje problema i pozitivne promene u javnim politikama “Dijalog promena”  sprovodi Beogradska otvorena škola u okviru projekta “Dijalog promena: Podrška reformama kroz saradnju organizacija civilnog društva i javnih vlasti” . Projekat se sprovodi u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Vlade Republike Srbije, Republičkim sekretarijatom za javne politike Vlade Republike Srbije, Centrom za javne politike EU Univerziteta u Beogradu, Olof Palme Centrom kao i u saradnji sa Uredom za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Projekat je usmeren na pružanje doprinosa reformama u Srbiji kroz dijalog zainteresovanih strana, sa posebnim fokusom na dijalog organizacija civilnog društva (OCD) i javnih vlasti. Ciljevi Projekta su usmereni na pružanje podrške dijalogu o javnim politikama zasnovanom na podacima i saradnji OCD i javnih vlasti kao i na jačanje kapaciteta OCD za osmišljavanje, sprovođenje, praćenje i evaluaciju javnih politika. Kroz implementaciju projekta, radiće se i na upoznavanju šire javnosti o potrebi i rezultatima dijaloga OCD i javnih vlasti u procesu donošenja odluka i rešavanja problema u zajednici.

 

241313134 174871467996821 4422936842619367192 n241520500 592752195438139 6884383120058445519 n241439668 534315234533019 7858225921550642045 n241419928 141332524860473 3675325673833484075 n

 

 

Koalicije