Na lokalnom nivou i dalje brojna kršenja zakona

Sistem javnih nabavki u Srbiji i dalje može da, blago rečeno, asocira na zaobilaženje zakona i nepoštovanje propisa. Uz sve, tržište se ozbiljno narušava takvim nedomaćinskim poslovanjem, a šteta uvek na naplatu stigne građanima. Poznavaoci prilika, ako su ikada i polagali nade u to da će vremenom doći do regulacije sistema i do pozitivnih promena o kojima se priča uoči usvajanja zakona i donošenja strategija i pratećih akcionih planova, ne mogu biti optimisti. Jednostavno, u malim sistemima, gde je lakše i brže napraviti promene i biti primer dobre prakse, kao da je iz godine u godinu sve više problema. A kako drugačije i misliti kada pročitate nalaze državnih revizora sa kraja 2020. godine u vezi sa nabavkama opštine Ivanjica, gde je samo u dve godine (tokom 2018. i 2019.) načinjeno toliko nepravilnosti i kršenja zakona da čitalac treba da posveti ne malu količinu vremena samo da iščita sažetak. Ako treba negde naći spisak nepravilnosti koje se mogu sačiniti, to lako može da se nađe upravo u tom izveštaju. A ako se podsetimo da u Srbiji ima 11.000 subjekata revizije, iliti korisnika javnih sredstava, i da samo jedna mala opština napravi silne greške u samo dve godine koje državni revizori kontrolišu, jer to rade po uzorku, onda nam može biti jasno da pomaka nema,niti će ga biti.

I jeste da kvalitetne, sveobuhvatne i temeljne revizije pozitivno utiču na funkcionisanje javnog sektora, ali sve grane vlasti moraju da deluju u istom cilju, što, ponovo dodajemo – poznavaoci prilika znaju, nije ni blizu očekivanog i poželjnog, a to vidi i „običan svet‟ kada za godinu dana propadne skupo plaćeni asfalt ili kada se žale da su lokalni putevi nepregledni od korova i trave, a eksterna usluga košenja i održavanja zelenila košta kao taj asfalt, pored toga što posao obavljaju i radnici komunalnog preduzeća čija je to delatnost, a na kraju krajeva i obaveza, mada se na kraju ispostavi da posao upravo obavljaju samo ti radnici, a ne i angažovana firma, što prate samo „građevinski dnevnici“, a ne i dela, a ni fotografije dokonih građana koji fotografišu samo te radnike komunalnog preduzeća. A i ti „dokoni“ građani nemaju ni kome da se obrate, pa uzmu trimere u ruke sami (neki i sablje, po principu daj šta daš samo da se ukloni rastinje tamo gde mu mesto nije). Jer, u malim mestima ne žive tužioci, policajci, sudije, i oni ništa od toga, ali baš ništa, ne primećuju.

Da se kratko samo osvrnemo na izveštaj iz Ivanjice, mada će i te „greške“ proći bez adekvatnih sankcija, opet oni poznavaoci prilika znaju zašto (ne postoji adekvatna kaznena politika između ostalog što ne postoji ni volja da se nosioci javnih funkcija male bliže upoznaju s materijom, mada, što bi se blisko i upoznavali kada je u izveštaju koji smo mi čitali da bismo napisali ove redove sve temeljno objašnjeno).

Dakle, da ponovimo mantru državni revizora - „Svaka lokalna vlast planira i sprovodi postupke javnih nabavki. Međutim, utvrdili smo da postoje nabavke za koje se izdvajaju značajna javna sredstva, a koje nisu planirane niti se sprovodio bilo kakav postupak shodno važećim propisima ili ako se sprovodio neki od postupaka javnih nabavki on je često bio nepotpun, pogrešan i neodgovarajući u smislu primene propisanih procedura.”

U sažetku se odmah navodi da u opštini Ivanjica postoje problemi i oko planiranja i sprovođenja javnih nabavki.

Tokom 2018. i 2019. godini nabavljene su  usluge u vrednosti od 1,8 miliona dinara bez prethodno sprovedenog postupka javne nabavke, a da nije postojao razlog za izuzeće od primene Zakona o javnim nabavkama. Pored toga, prilikom sprovođenja postupaka javnih nabavki nije postupila u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, od čega su kod pet zaključenih ugovora utvrđene materijalno značajne nepravilnosti u iznosu od najmanje 85,8 miliona dinara.

Sprovođenje postupaka javnih nabavki  glavni problemi su ti što je Opštinska uprava Opštine Ivanjica  u četiri revidirana postupka izvršila izdatke u ukupnom iznosu od 79,1 milion dinara, a da nije pribavljala ugovorena sredstva obezbeđenja u skladu sa zaključenim ugovorima i uslovima iz konkursne dokumentacije. Drugim rečima, poverovala je „na reč” da će posao biti obavljen u skladu sa rokovima, po zahtevima naručioca, kvalitetno, temeljno, odgovorno... Domaćinski.

Uz to, u dva revidirana postupka kod Opštinske uprave Opštine Ivanjica izvršeni su izdaci u ukupnom iznosu od 6,7 milion dinara, a da je kriterijum za odabir ponude bio zbir jediničnih cena. Ovo je stara boljka koje nikako da se sistem oslobi jer ozbiljno narušava konkurencije i na kraju povećava cenu dobara, iako u početku ne deluje tako.

Dalje, direktni i indirektni korisnici budžeta Opštine Ivanjica su u sedam revidiranih postupaka odredili konkursnom dokumentacijom dodatne uslove za učešće u postupku javne nabavke koji nisu u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. Drugim rečima, kreirali su nabavku prema potrebama i “performansama” poželjnog ponuđača, verovatno i jedinog zbog sužene konkurencije.

Naime, kao dodatni uslov za učešće u postupku javne nabavke, kod šest revidiranih postupaka, zahtevano je da ponuđač poseduje u vlasništvu potrebnu tehničku opremu za izvođenje radova, traženi uslov posedovanja opreme isključivo u vlasništvu ponuđača ograničava konkurenciju i diskriminiše ponuđače, što je nije u skladu sa čl. 10. i 76. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Takođe, kao dodatni uslov za učešće u postupku javne nabavke, kod jednog revidiranog postupka, zahtevan je poslovni kapacitet veći od dvostruke procenjene vrednosti, što nije u skladu sa članom 77. stav 2. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama. U jednom postupku je zahtevano da je za pružanje usluga posluživanja hrane i pića na navedenoj manifestaciji, ponuđač dužan da poseduje montažni objekat tako da u jednom momentu može u njemu uslužiti maksimalno 600 korisnika usluga. Traženi uslov ne zadovoljava minimalne potrebe naručioca, već ograničava konkurenciju i diskriminiše ponuđače koji poseduju objekte većeg kapaciteta, što je nije u skladu sa čl. 10. i 76. stav 6. Zakona o javnim nabavkama, naveli su državni revizori.

Opštinska uprava Opštine Ivanjica u dva revidirana postupka nije sačinila model ugovora na način koji obezbeđuje nabavku dobara po najpovoljnijim uslovima.

U tri revidirana postupka kod Opštinske uprave Opštine Ivanjica viškovi radova su izvođeni suprotno zakonskim propisima i zaključenim ugovorima.

Kod Predškolske ustanove „Bajka“ u finansijskom knjigovodstvu ne postoji praćenje realizacije po osnovu zaključenih ugovora, a uz to direktni i indirektni korisnici budžeta Opštine Ivanjica u 16 revidiranih postupaka nisu u potpunosti primenjivali odredbe Zakona o javnim nabavkama.

Koalicije