Centar za sindikalno obrazovanje je nastao 2018. godine tokom realizacije projekta “ Radna prava u lokalnim zajednicama” podržanim od  Međunarodnog centra Olaf Palme.  Osnivanje Centra je rezultat zajedničkog rada Užičkog centra za ljudska prava i demokratiju sa lokalnim partnerima, aktivistima civilnog društva, predstavnicima sindikata, lokalnih samouprava,institucija i medija  iz Užica, Sevojna, Priboja, Čačka, Ivanjice, Gornjeg Milanovca, Kragujevca i Loznice u oblasti radnih prava i sindikalnog organizovanja. Formiranje Centra je usledilo i kao potreba uspostavljanja novih partnerstava, zasnovanim na principima participativne demokratije i civilizacijskim dostignućima i vrednostim Evropske unije u oblasti ekonomskih i socijanih prava. Polazeći od sve težeg položaja radnika i neusaglašene pravne regulative sa tekovinama Evropske unije, uspostavjanje Centra je viđen kao način da se promovisanjem zajedničkih interesa ali i odgovornosti politčkih subjekata, sindikata i poslodavaca  uspostave socijalna partnerstva koja će biti u stanju da na najkvalitetniji način zaštite prava radnika.

Ciljevi

 • Promocija vrednosti i značaja socijalno odgovornog društva zasnovanog na participativnoj demokratiji
 • Uspostavjanje održivih partnerstava u cilju unapređenja socijalnog dijaloga na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou
 • Podizanje kapaciteta i motivacije socijalnih partnera u cilju unapređenja položaja radnika putem jačanja kolektivnog pregovranja i mirnog rešavanja sporova
 • Afirmacija savremenih principa i vrednosti sindikalnog organizovanja
 • Jačanje uloge uloge lokalnih aktera u procese monitoringa proevropskih politika u oblasti radnih prava

Oblast delovanja

 • Radna, ekonomska i socijalna prava
 • Socijalni dijalog
 • Unapređenje bezbednosti i zdravlja na radu
 • Kolektivno pregovranje
 • Prava zaposlenih na informisanje, konsultovanje i odlučivanje
 • Mirno rešavanje radnih sporova
 • Sindikati – modernizacija, popularizacija, jačanje kapaciteta
 • Poslodavci – afirmacija udruživanja, zajedničkog delovanja, koprorativne odgovornosti
 • Primena međunarodnih standarda u oblasti radnih i sindikalnih prava

 

Centar svoje aktivnosti  realizuje putem  istraživanja, monitoringa, seminara,konferencija, predavnja, radionica, debata,  produkcijom i emtivoanjem medijskih, audiovizuelnih sadržaja i  specijalizovanim programima na društvenim mrežama.

Centar za sindikalno obrazovanje možete pratiti i na youtube kanalu

 

Koalicije