Prema podacima iz Godišnjeg izveštaja Uprave za javne nabavke tokom 2018. godine izveštaj o javnim
nabavkama dostavilo je 3.956 naručilaca, dok je registrovana vrednost javnih nabavki iznosila 403,9
milijardi dinara. Vrednost javnih nabavki u Srbiji te godine znatno je veća u odnosu na 2017. godinu kada
je na nabavku radova, dobara i usluga, posredstvom postupaka javnih nabavki, plaćeno 342.911.451.000
dinara. Da su javne nabavke važan segment javnih finansija govori i podatak da je njihovo učešće u u
bruto domaćem proizvodu iznosilo je 7,98 odsto, što je na nivou proseka za poslednjih pet godina.
Tokom 2018. godine, podatke za narednu godinu u ovom trenutku nemamo, zaključeno je ukupno
125.619 ugovora o javnim nabavkama vrednosti 403.963.400.000 dinara, dok je prosečna vrednost
postupaka 3.216.000 dinara.
Najveće učešće u sistemu javnih nabavki imala su državna javna preduzeća (33 odsto), zdravstvo i
socijalna zaštita (17 odsto), javna preduzeća kojima su osnivači lokalne samouprave (17 odsto), organi
državne uprave (14 odsto) i gradska i opštinska uprava (13 odsto).
Uzevši u obzir da ove vrste naručilaca učestvuju sa 94 odsto u čitavom sistemu, Uprava za javne nabavke
u svom poslednjem godišnjem izveštaju navodi da oni imaju prioritetan značaj za primenu mehanizama
praćenja i kontrole postupaka javnih nabavki, kao i za proces unapređenja efikasnosti i ekonomičnosti u
javnim nabavkama uvođenjem savremenih instrumenata kao što su okvirni sporazumi, primena
kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude i dr.
Zakon o javnim nabavkama predviđa dve vrste kriterijuma za ocenjivanje ponuda - kriterijum ekonomski
najpovoljnije ponude (ENP) i kriterijum najniže ponuđene cene. Izbor između kriterijuma najniže cene i
ENP naručilac određuje u zavisnosti od predmeta javne nabavke.
Tokom poslednjih godina kriterijum najniže cene postao je dominantan u odnosu na ENP, navodi se u
izveštaju Uprave. Međutim, on nikada i nije bio na optimalnom nivou.
Tek 11 odsto postupaka javnih nabavki u Srbiji, prema poslednjim podacima, sprovodi se sa
kriterijumom ekonomski najpovoljnija ponuda. Ova, kako to ocenjuju iz Uprave, negativna tendencija,
često nosi sa sobom posledicu da senabavljaju isključivo najjeftinija dobra i usluge i koja ne
zadovoljavaju potrebe naručilaca u pogledu svojstva i kvaliteta. To znači da se ne ostvaruje osnovni cilj
nabavke, a to je da naručilac dobije predmet nabavke koji će u potpunosti zadovoljiti njegovu potrebu.
Posledica korišćenja najniže cene kao jedinog kriterijuma za izbor jeste da se kupuju predmeti nabavke
koji su inicijalno najjeftiniji, ali su njihovi troškovi eksploatacije visoki zbog čestog kvarenja, većeg
utroška energije itd. Na ovaj način, troškovi koje naručilac ima su mnogo veći od troškova koje bi
naručilac imao da je primenio kriterijum ekonomski najpovoljnija ponuda. Naravno, pomaka nema ni u
kontroli i sankcionisanju nezakonitosti u postupcima javnih nabavki, niti se nadležni time bave na
adekvatan način.

Prema poslednjoj godišnjoj statistici, vrednost javnih nabavki, konkretno u 2018. godini, znatno je
porasla u odnosu na prethodne godine. Najveći rast zabeležen je kad su u pitanju radovi, gde je došlo do
povećanja vrednosti zaključenih ugovora u iznosu od 40.277.778.000 dinara.
Sve kategorije naručilaca su povećale vrednosti zaključenih ugovora, međutim, ne i zdravstvo i socijalna
zaštita, kao ni fondacije i zadužbine, gde je, čak, došlo do smanjenja. U onome što je svrstano u
kategoriju gradska i opštinska uprava u 2017. godini beleži ukupno 8.441 zaključenih ugovora o javnoj
nabavci čija je vrednost 51.988.549.000 dinara bez PDV-a. Hiljadu ugovora više ( 9.416) ima tokom
je2018. godine, a njihova je vrednost 54.117.493.000 dinara, bez PDV-a.
Kako se taj, i drugi novac troši u ne samo u lokalu, već i na drugim nivoima, kontroliše Državna revizorska
institucija(DRI). Kao sastavni deo javnih finansija, revizori kontrolišu i javne nabavke posredstvom kojih
se potroši značajna količina javnog novca. Državna revizorska institucija, kako to i sama ističe na početku
proizvoda svojih revizija – izveštajima, „pouzdanim informacijama doprinosi dobrom upravljanju,
transparentnosti i odgovornosti u javnom sektoru“.
Osim kontrole upravljanjem, kao i raspolaganjem javnim novcem i svim ostalim dobrima, DRI godišnje
podnosi i prekršajne i krivične prijave, a u velikom broju se na taj potez odlučuju i zbog nepravilnosti u
nabavci dobara, usluga i radova.
Na lokalnom nivou javne nabavke su druga, od tri, najčešćih oblasti u kojima se krše propisi. Međutim,
sudska praksa, o čemu su rađene analize, nije dovoljno efikasna, čak, čitajući presuda i deluje kao
podsticajna.
Tokom sedam godina, tačnije, od 2011. do 2018. godine DRI je sprovela 507 revizija kod lokalnih vlasti.
Konkretno, urađeno je 198 revizija konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta i
pravilnosti poslovanja, kao i 282 revizije sastavnih delova finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja i
12 revizija pravilnosti poslovanja i 15 revizija sastavnih delova pravilnosti poslovanja.
Na osnovu iskustava koja počivaju na obavljenim revizijama, kod najvećeg dela lokalnih vlasti otkrivene
su značajne nepravilnosti koje se odnose na preuzimanje obaveza, javne nabavke i obračun i isplatu
plata.
U fokusu ovog teksta su dve opštine i njihovo poslovanje, kroz reviziju nadležnih iz DRI. Gornji Milanovac
iz Moravičkog okruga i Čajetinu iz Zlatiborskog okruga, tokom 2019. godine posetili su državni revizori sa
ciljem da provere poslovanje. Krajem godine objavljeni su izveštaji o pravilnosti poslovanja te dve
opštine i kod njih je, kao i kod mnogih drugih, ustanovljeno da su najveće nepravilnosti i dalje u
preuzimanju obaveza iznad odobrenih aproprijacija, sprovođenju postupaka javnih nabavki i rashodima
za zaposlene.
-Iako su donesenim budžetom utvrđene aproprijacije za određene namene u određenom iznosu i u
određenoj godini, revizijom njihovog poslovanja utvrdili smo da je veoma često dolazilo do preuzimanja
obaveza iznad dodeljenih aproprijacija. To je nepravilnost koja se najčešće javlja u poslovanju lokalnih
vlasti i ima najveće iznose nepravilnosti, navodi se u izveštaju.

Tokom kontrole državnih revizora utvrđeno je se značajna javna sredstva troše na nabavke, a koje nisu ni
planirane, niti se sprovodio bilo kakav postupak shodno važećim propisima ili, ako se sprovodio neki od
postupaka javnih nabavki on je često bio nepotpun, pogrešan i neodgovarajući u smislu primene
propisanih procedura.
Siže poslovanja opštine Gornji Milanovac za 2018. godinu bi bio sledeći - preuzela je obaveze u iznosu od
najmanje 11,77 miliona dinara iznad odobrenih aproprijacija; preuzela obaveze ili izvršila isplatu za
nabavku dobara, usluga i radova u iznosu od najmanje 140,99 miliona dinara suprotno Zakonu o javnim
nabavkama i isplatila najmanje 5,30 miliona dinara zaposlenima više od propisanog iznosa.

Opština Gornji Milanovac procenjenu vrednost javnih nabavki u 2018. godini nije utvrdila u skladu sa
odredbama Zakona o javnim nabavkama. Naime, za javne nabavke opštine Gornji Milanovac državnim
revizorima nisu prezentovani pisani dokazi o ispitivanju i istraživanju tržišta predmeta nabavke i o načinu
utvrđivanja procenjene vrednosti pojedinačnih javnih nabavki, zbog čega direktni budžetski korisnici
procenjenu vrednost javnih nabavki nisu utvrdili na način kako je propisano.
Dalje, u izveštaju se navodi da su direktni korisnici budžetskih sredstava opštine Gornji Milanovac u
2018. godini preuzeli obaveze i izvršili rashode za dobra i usluge u iznosu od najmanje 2,95 miliona
dinara bez sprovedenog postupka javne nabavke. Predsednik opštine Gornji Milanovac je u 2018. godini
preuzeo obaveze i izvršio rashode u iznosu od najmanje 1.026.000 dinara za nabavku dobara i usluga bez
sprovedenog postupka javne nabavke za reprezentaciju.
Opštinska uprava opštine Gornji Milanovac je u 2018. godini preuzela obaveze i izvršila plaćanja u iznosu
od 1.928.000 dinara za nabavku dobara i usluga bez sprovedenog postupka javne nabavke za projekte.
Opština Gornji Milanovac je u 2018. godini izvršila plaćanja po zaključenim ugovorima u ukupnom iznosu
od najmanje 138.039.000 dinara i to: Opštinska uprava opštine Gornji Milanovac, u vrednosti od
136.184.000 dinara, Predškolska ustanova „Sunce“ 1.855.000 dinara, a da je u svim postupcima koji čine
te ukupne vrednosti prekršen Zakon o javnim nabavkama.
Često menjanje plana nabavki
Predsednik je doneo Plan nabavki vrednosti 4.923.000 dinara, dok je nakon 11. izmene iznosio 5.425.000
dinara. Sa druge strane, drugi organ lokalne samouprave, Opštinska uprava prvo donosi Plan nabavki
vredan 94.634.201 dinara, da bi on nakon 31. izmene iznosio 813.202.782 dinara.
U skladu sa nepravilnostima koje su tokom revizije ustanovi, državni revizori su dali preporuke u vezi sa
tim šta je neophodno da se promeni kako lokalna samouprava pravilno poslovala.
Među tim preporukama je da se izmene plana javnih nabavki objavljuju na portalu javnih nabavki u
skladu sa zakonom, kao i da se u prilikom utvrđivanja procenjene vrednosti svih javnih nabavki, obavi
ispitivanje, odnosno istraživanje tržišta predmeta nabavke i da o tome sačinjava pisani dokaz, u skladu sa

odredbama zakonskih propisa, te da se obaveze i rashodi iz budžeta izvršavaju nakon sprovedenog
postupka javne nabavke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i Zakonom o budžetskom sistemu.
Neke od nepravilnosti koje su primećene u sprovođenju postupaka javnih nabavki u opštini Gornji
Milanovac: u pozivu za podnošenje ponuda nije naveden obim i mesto izvođenja radova; u dodatnim
uslovima zatraženi su sertifikati bez navođenja reči „ili odgovarajuće“; naručilac je kasnio sa uvođenjem
izvođača radova u posao, naručilac je zaključio ugovor na procenjenu vrednost javne nabavke, a ne na
vrednost ponude; naručilac nije odbio ponudu ponuđača koji nije dostavio sve dokaze da ispunjava
traženi poslovni kapacitet, u konkursnoj dokumentaciji nije navedena tačna lokacija izvođenja radova, u
obrascu strukture cena su navedeni standardi, robni znaci, tipovi i proizvođači, bez navođenja reči „ili
odgovarajuće“.

Izveštaj o reviziji pravilnosti poslovanja Opštine Čajetina za 2018. godinu u delu koji se odnosi na
preuzimanje obaveza iznad odobrenih aproprijacija, javne nabavke i rashode za zaposlene objavljen 2.
decembra 2019. godine.
Opština Čajetina je u 2018. godini preuzela obaveze u iznosu od 1,7 miliona dinara iznad odobrenih
aproprijacija,preuzela je obaveze ili izvršila rashode i izdatke na ime nabavke dobara usluga i radova u
iznosu od 245 miliona dinara u kojima su utvrđene pojedine materijalno značajne nepravilnosti koje nisu
u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i isplatila najmanje 14,1 milion dinara zaposlenima više od
dozvoljenog (propisanog) iznosa.
Opština Čajetina je sprovodila postupke javnih nabavki među kojima su primećene sledeće nepravilnosti:
predmer radova kao sastavni deo konkursne dokumentacije pripremljen je od strane preduzetnika koji
je vršio i stručni nadzor na izvođenju predmetnih radova, sa kojim nije zaključen ugovor o angažovanju
na ime pripreme tehničkih specifikacija i isti nije imenovan za člana komisije; dodatni uslovi za učešće u
postupku javne nabavke u pogledu finansijskog, poslovnog i kadrovskog kapaciteta nisu primereni
procenjenoj vrednosti i predmetu nabavke; dobavljači nisu dostavili sredstvo obezbeđenja za dobro
izvršenje posla; konkursnom dokumentacijom kod javne nabavke goriva element kriterijuma ponuđena
cena nije opisan i vrednovan na jasan način, odnosno ponuđena cena se ne može dovesti u vezu sa
fakturisanom cenom isporučenog goriva; usluge i radovi nabavljani su bez sprovedenog postupka javne
nabavke.
Upravo u vezi sa ovim poslednjim, dakle, potpunim ignorisanjem procedura iz Zakona o javnim
nabavkama - direktni i indirektni korisnici budžeta Opštine Čajetina su izvršili rashode i izdatke u iznosu
od 7,9 miliona dinara bez sprovedenog postupka javne nabavke. Korisnici budžetskih sredstava su
zaključili ugovore i izvršili rashode i izdatke ukupne vrednosti od 237 miliona dinara u kojima su utvrđene
pojedine materijalno značajne nepravilnosti koje nisu u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Opštinska uprava je u 2018. godini zaključila, odnosno, izvršila ugovore u iznosu od 231.837.000 dinara u
kojima su utvrđene pojedine materijalno značajne nepravilnosti koje nisu u skladu sa Zakonom o javnim
nabavkama.
Opštinska uprava je po sprovedenim postupcima javnih nabavki u revidiranoj godini zaključila ugovore
ukupne ugovorene vrednosti 311.487.000 dinara. U 2018. godini izvršeni su i izdaci na ime izvedenih
radova na izgradnji gondole na Zlatiboru u iznosu od 109.179.420.000 dinara, a po sprovedenom
otvorenom postupku javne nabavke u 2015. godini.
Primera radi, turistička organizacija „Zlatibor“ je zaključila ugovor o javnoj nabavci ugovorene vrednosti
3,6 miliona dinara koji nije u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i to za nabavku dobara za
opremanje poslovnih prostorija .
Nepravilnosti koje su utvrđene - naručilac je konkursnom dokumentacijom, propisao dodatne uslove: (a)
da ponuđač ima zaposlenog ili radno angažovanog dipl. inženjera šumarstva bez navođenja vrste licence
i (b) da ponuđač prethodne dve godine nijedan dan nije bio u blokadi. Navedeni uslovi, prema oceni
državnih revizora, nisu primereni predmetu nabavke i potencijalno mogu da ograniče konkurenciju.
Obe ove lokalne samouprave, dužne su, i po zbog ovih, ali i preostalih nepravilnosti, Državnoj revizorskoj
instituciji da dostave adekvatne dokaze o merama koje su primenili da bi njihovo poslovanje imalo
zadovoljavajući ocenu. Krajnji epilog za sada, s obzirom na to da rokovi za te radnje i dalje teku, ne
znamo.

Koalicije